Met de Energieprestatie-berekening worden voor nieuwbouw de Energieprestatie-indicatoren (voldoen aan BENG-eisen) bepaald. 

Voor aanvraag omgevingsvergunning - voorlopig energielabel, bij oplevering gebouw - definitief energielabel. Voor de bestaande bouw, wordt het energielabel bepaald op basis van de EP2, het primair fossiel energiegebruik.

In Nederland zijn deze Energie- indicatoren voor nieuwbouw vastgelegd in drie eisen : 

 1. EP1, de maximale energiebehoefte in kWh/m² gebruiksoppervlak per jaar
 2. EP2, het maximaal primair fossiel energiegebruik in kWh/m² gebruiksoppervlak per jaar
 3. EP3, het minimaal aandeel hernieuwbaar energie in procenten

Neem contact op met

Marco Nekeman

Coördinator Energietransitie gebouwde omgeving

Coördinator Energietransitie gebouwde omgeving

marco@invent.nl +31 593 541045

Voor de bestaande bouw wordt het energielabel bepaald op basis van de EP2, het primair fossiel energiegebruik. Voor nieuwbouwwoningen wordt ook een risico-indicator berekend voor oververhitting, de TO-juli. Aan deze oververhittingsindicator is een grenswaarde bepaald. Als een woning hier niet aan voldoet, moeten er maatregelen getroffen worden om oververhitting van de woning te voorkomen. 

Om Energieprestatie-berekeningen te mogen registreren moet een adviseur gediplomeerd en het bedrijf gecertificeerd zijn volgens de BRL9500 W (woningen en woongebouwen) en/of U (utiliteitsgebouwen). De Energieprestatie moet op verschillende momenten worden vastgesteld. Voor nieuwbouw bij het aanvragen voor een omgevingsvergunning (voorlopig energielabel) en bij de oplevering (definitief energielabel). Voor bestaande bouw bij verkoop of verhuur. Binnen de regelingen voor woningbouw en utiliteitsbouw worden de subdeelgebieden basisopname (bestaande bouwwerken) en detailopname (bij nieuwbouw omgevingsvergunning en oplevering en grootschalige renovatie) onderscheiden met daaraan gekoppeld eisen richting de uitvoerende adviseur. SOCOTEC is gecertificeerd voor de onderdelen EP-WD/B en EP-UD/B volgens de BRL9500. 

Energieprestatie Woningen (BRL9500-w) En Utiliteit (BRL9500-u) :

Met de Energieprestatie woningen detail (EP-W/D) utiliteit detail (EP-U/D) wordt getoetst of het ontwerp voldoet aan de gestelde eisen vanuit het bouwbesluit, of hogere private eisen. Dit wordt gedaan tijdens de ontwerpfase en voor aanvraag van de omgevingsvergunning. Bij oplevering moet de woning voorzien worden van een geldig energielabel. De berekening die opgesteld is voor aanvraag van de omgevingsvergunning, moet dan getoetst worden om te zien of er ook daadwerkelijk gebouwd is volgens deze uitgangspunten. Hierna wordt het definitieve energielabel vastgesteld. 

Belangrijk is dat tijdens de bouw bewijslast wordt vastgelegd in een projectdossier, waaruit blijkt dat de woning volgens ontwerp en de van tevoren bepaalde kwaliteit gebouwd is. Ook vindt er altijd een visuele inspectie plaats om zichtbare onderdelen te controleren. 

Voor nieuw te bouwen gebouwen en zeer energiezuinige gebouwen (volledig gerenoveerd) is deze gedetailleerde informatie van het gebouw wel of deels aanwezig. 

De detailopname moet in ieder geval worden gekozen voor : 

 • Alle nieuw te bouwen, nieuwgebouwde en volledig gerenoveerde gebouwen waarvoor de energieprestatie na 1-1-2021 wordt bepaald op basis van NTA 8800 voor het verlenen van een vergunning
 • Alle woningen en gebouwen, waarvoor de energieprestatie wordt bepaald en voor de aanvraag van de EPV (energieprestatievergoeding). Tevens moet bij de detailopname toegepast worden bij de oplevering van een EPV om aan te tonen dat een verbetering leidt tot een primair fossiel energiegebruik overeenkomstig de BENG-eis of beter (EP 2)

Met de energieprestatie woningen (EP-W/B) en utiliteitsgebouwen (EP-U/B), wordt het energielabel bepaald voor bestaande gebouwen. Een gebouw wordt zowel van binnen als van buiten geïnspecteerd, waarna de informatie verwerkt wordt in de software, waarmee het energielabel bepaald wordt. 

Voor bestaande woningen en utiliteitsgebouwen die gerenoveerd worden, bepaalt de mate van energetische verbetering en/of de renovatie vergunningsplicht, of de basis- of detailmethode moet worden toegepast. 

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle gebouwen met een kantoorfunctie aan minimaal label C (EP2 <225 kWh/m²) voldoen. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag het gebouw per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. 

energieprestatie-nieuwbouw

Ons advies

Een maatwerkadvies geeft inzicht in bouwkundige en installatietechnische energiebesparende verbetermaatregelen. Het advies dient te worden opgesteld door een bedrijf dat volgens de BRL9500-02 gecertificeerd is. Het geeft voor uw woning aan welke maatregelen energiebesparing opleveren, het binnenklimaat verbeteren en meer comfort opleveren. Ook wordt er onafhankelijk advies gegeven over het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld met een warmtepomp, zonneboiler of zonnepanelen.  

Het maatwerkadvies kan worden opgesteld voor particuliere woningeigenaren, maar ook voor een Vereniging van Eigenaren (VvE). Voor Verenigingen van Eigenaren gelden wel speciale voorwaarden. Voor de uitvoering van de maatregelen kunt u vervolgens contact opnemen met een gespecialiseerd uitvoerend bedrijf. 

Een maatwerkadvies geeft inzicht in bouwkundige en installatietechnische energiebesparende verbetermaatregelen. De kwaliteit van dit energieadvies is geborgd en kan alleen worden opgesteld door een bedrijf dat volgens de BRL9500-04 gecertificeerd is. 

Een maatwerkrapport biedt u : 

 • Duidelijk overzicht van de huidige energieprestatie van uw bedrijfspand
 • Inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen
 • Inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen
 • Inzicht in de CO2-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen
 • Goede basis voor overleg met de gemeente in het kader van de Wet Milieubeheer

Een verbeterde energieprestatie heeft als resultaat een lagere energienota, een comfortabeler pand en een gezonder binnenklimaat. 

De komende jaren worden steeds meer woningen zeer energiezuinig gebouwd of gerenoveerd. Eigenaren of bouwers van deze woningen kunnen de energieprestatie van deze woningen op een deskundige en objectieve wijze laten vaststellen. Hiervoor is een toetsingsmethode vastgelegd in de BRL 9500-05, volgens de NEN 7120 rekenmethode.  

In de wet- en regelgeving staat aangegeven dat als een woning zeer energiezuinig is (of zeer energiezuinig is gemaakt), het mogelijk is voor verhuurder en huurder om een energieprestatievergoeding (EPV) overeen te komen. Het betreft dan een zeer energiezuinige woning, zoals bijvoorbeeld de ‘nul-op-de-meter’- woning. 

De hoogte van de EPV is gekoppeld aan de netto warmtevraag van de woning (kWh/m²), een lagere waarde geeft de mogelijkheid tot een hogere energieprestatievergoeding. SOCOTEC is gecertificeerd en kan de woningen tijdens de bouw en bij oplevering toetsen volgens de richtlijn en bijpassende opnameprotocol. 

energieprestatie

Beheer En Onderhoud Energielabels

Beheert u woningen of gebouwen en wilt u dat uw bezit met betrekking tot het energielabel altijd up-to-date is? Dan is ‘beheer en onderhoud’ van deze energielabels de methode. Uw gebouwen die voorzien zijn van een energielabel kunnen worden opgenomen in een database, Vabi Assets Energie. Deze database kunnen wij voor u beheren en bijwerken als er mutaties of verbeteringen of maatregelen doorgevoerd moeten worden. Zo houdt u een compleet en actueel overzicht over uw bezit en is in beeld of alle woningen of gebouwen een geldig energielabel hebben en wanneer deze verloopt. Ook geeft dit input voor het opzetten van uw duurzaamheidsbeleid. 

Verbeterscenario’s 

Op basis van de aanwezige data uit de energielabels kunnen wij u ondersteunen op beleidsniveau. Aan de hand van energieplannen kan worden doorgerekend wat de consequenties zijn voor uw woningvoorraad bij het toepassen van maatregelen of maatregelpakketten. Voor een verdere verdiepingsslag kan op complexniveau een detailberekening worden uitgevoerd. 

Subsidie 

Om de verduurzaming van vastgoed in Nederland versneld te realiseren, stelt de overheid regelmatig subsidies beschikbaar. Kijk altijd of er een vorm van subsidie beschikbaar is zodat de juiste verbetermaatregelen toegepast kunnen worden. U kunt dit zelf opzoeken via de websites van RVO of contact met ons opnemen zodat wij u de juiste weg kunnen wijzen. 

EnergiePrestatie

 • antoinette-vulderink

Titel

Label

  Wilt u advies over energieprestaties ? Neem contact met ons op

  Neem contact met ons op
  marco@invent.nl

  Neem contact op met

  Marco Nekeman

  Coördinator Energietransitie gebouwde omgeving

  Coördinator Energietransitie gebouwde omgeving

  marco@invent.nl +31 593 541045