De energie markt ondergaat een enorme transitie.

De conventionele energieproductie staat onder druk, waarbij energie uit wind, zon, waterstof, nucleaire reactie en alternatieve productie van elektriciteit verder wordt ontwikkeld en naar grotere schaal wordt gebracht.

Deze ontwikkeling gaat gepaard met risico’s en de daaraan verbonden faalkosten, niet enkel tijdens de ontwikkelfase van een bijv. een wind- of zonnepark, maar zeker ook tijdens de exploitatiefase.  

Door deze risico’s tijdig te duiden, kunnen ze worden vermeden dan wel beheersmaatregelen worden geïmplementeerd, Daarmee worden de continuïteit en de kosten beter geborgd. 

Met de inzet van de juiste deskundigen tijdens het ontwerp-, de realisatie- en de exploitatiefase worden risico’s inzichtelijk gemaakt, vermeden of beperkt met mitigerende maatregelen, een belangrijke voorwaarden voor succes. In geval van een onverhoopte claim mag deze kennis en ervaring evenmin ontbreken.

Neem contact op met

Teo Boer

Manager Transport & Techniek

Manager Transport & Techniek

t.boer@hanselman.nl +31 6 83676304

ing. Fred S. van der Zee NIVRE‑re, FUEDI‑ELAE

CEO Claims & Inspecties

CEO Claims & Inspecties

f.vd.zee@hanselman.nl +31 6 51528812

Risico analyse, beheersmaatregelen en claims 

Door de inzet van de juiste deskundigen is een randvoorwaarde voor succes. In geval van een onverhoopte claim mag deze kennis en ervaring evenmin ontbreken.    

SOCOTEC beschikt over deskundige teams die zijn gespecialiseerd op deze verschillende vakgebieden. Inzet van technologie, data, praktische kennis van civiele techniek, geo- en milieutechniek, omgeving beïnvloeding en monitoring, werktuigkundige- en elektrotechnische kennis, gecombineerd met ervaringen tijdens de ontwerp-, uitvoering-, realisatiefase en in geval van (schade-)claims geeft SOCOTEC een unieke positie en meerwaarde voor onze opdrachtgevers.    

Van ontwikkeling tot en met exploitatie

SOCOTEC begeleid energie projecten vanaf de (pre-)ontwikkeling, tijdens de realisatie en de exploitatie fase van de installaties. Zo zijn onze civiele ingenieurs betrokken bij het geotechnisch onderzoek en het ontwerp van funderingen voor windturbines en verdeelstations, kraan opstelplaatsen, toegangswegen en leidingtracés. De invloed van de beoogde werkzaamheden op de omgeving en de daarmee samenhangende risico’s is eveneens een essentiële randvoorwaarde voor het ontwerp. Verder ondersteunen onze specialisten tijdens de aannemersselectiefase tot en met de BAFO-fase (Best And Final Offer). Tijdens de realisatiefase (BoP) bieden wij ondersteuning op het gebied van bouwputcontrole, hei- en boorbegeleiding, integriteitscontrole funderingspalen, verdichtingscontroles aanvullingen en wegfundaties, controle kraan opstelplaatsen etc.  

Gedurende de exploitatiefase voeren wij diverse testen en controles uit om de continuïteit van de installatie te borgen.  

Wenst u begeleiding in de sector van de hernieuwbare energie? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
t.boer@hanselman.nl

Neem contact op met

Teo Boer

Manager Transport & Techniek

Manager Transport & Techniek

t.boer@hanselman.nl +31 6 83676304

ing. Fred S. van der Zee NIVRE‑re, FUEDI‑ELAE

CEO Claims & Inspecties

CEO Claims & Inspecties

f.vd.zee@hanselman.nl +31 6 51528812