personal-data-protection-policy

Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens - GDPR

Hanselman Groep, Inpijn Blokpoel ingenieurs en CAG, 3 bedrijven die behoren tot de SOCOTEC groep, verplichten zich ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens die wordt uitgevoerd ten behoeve van haar bedrijfsactiviteiten in overeenstemming is met de Europese verordening nr. 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), en de Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming).

Onder persoonsgegevens (hierna "persoonsgegevens" genoemd) wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is "identificeerbaar" wanneer hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van een of meer specifieke elementen.

De Persoonsgegevens die worden verzameld, kunnen in het bijzonder maar niet beperkt zijn tot namen en voornamen, postadres, e-mailadres, telefoonnummers, werkgerelateerde gegevens en alle andere Persoonsgegevens die relevant kunnen blijken voor de hierna beschreven doeleinden. Er worden echter alleen Persoonsgegevens verzameld die strikt noodzakelijk zijn voor de verwerking in kwestie.

 1 - Wie verzameld persoonlijke gegevens ?

The Controller is SOCOTEC Group, located at 5, place des Frères Montgolfier – Guyancourt – 78182 St-Quentin-en-Yvelines Cedex – France.

 2 - Voor wie is dit beleid bedoeld ?

Het doel van dit "Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens" is alle betrokken natuurlijke personen ("U, Uw") te informeren over de wijze waarop de Groep SOCOTEC uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en over de middelen waarover u beschikt om dit gebruik te controleren.

Dit beleid is bedoeld voor:

 • Sollicitanten die een ongevraagde sollicitatie indienen of reageren op een gepubliceerde advertentie
 • Sollicitanten met betrekking tot het creëren en gebruiken van de sollicitantenruimte op de socotec.nl website
 • Personen die zich willen abonneren op de nieuwsbrie
 • Personen die contact willen opnemen met het SOCOTEC-team via het speciale contactformulier
 • Alle gebruikers van de website (www.socotec.nl) die inloggen en surfen op de genoemde website

 3 - Welke zijn de betrokken methoden van gegevensverzameling ?

Hanselman Groep, Inpijn Blokpoel ingenieurs en CAG Groep verzamelen Persoonsgegevens online (inclusief via E-mail), via papieren bronnen en mondeling (tijdens een interview of een telefoongesprek) en dit beleid is van toepassing ongeacht de wijze van verzameling of verwerking.

Op de Persoonsgegevens die u ermee instemt ons te verstrekken, ongeacht de wijze van verzameling (online, via papieren bronnen of mondeling tijdens een interview of een telefoongesprek), zijn de bepalingen van dit beleid van toepassing.

 4 - Waarom worden uw gegevens verzameld ?

Hanselman Groep, Inpijn Blokpoel ingenieurs en CAG Groep gebruiken uw persoonsgegevens om haar opdrachten uit te voeren en haar bedrijf te runnen. Hieronder vindt u een lijst met de redenen waarom uw Persoonsgegevens worden verzameld en de bijbehorende rechtsgronden.

data

 5 - Naar wie worden uw gegevens verzonden ?

Uw persoonsgegevens kunnen, afhankelijk van het doel, worden verzonden naar de betreffende business unit, waar ze kunnen worden opgeslagen. IT-gegevens worden op afstand opgeslagen door de hosting service provider OVH.

De gegevens die worden gebruikt om verbinding te maken met de website en de berichten die via het formulier "Contact" worden verstuurd, worden doorgestuurd naar ons webagentschap, dat onze websitevoorzieningen beheert. Het ontvangt geen duidelijke gegevens en heeft geen toegang tot de inhoud van deze berichten, zodat de inhoud ervan vertrouwelijk blijft.

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites, die aanvullende gekwalificeerde informatie verschaffen. Hanselman Groep, Inpijn Blokpoel ingenieurs en CAG Groep kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud die zij niet publiceert; de Gebruiker erkent dat deze website en diensten van derden of partners volledig onafhankelijk van elkaar zijn. Een doorverwijzing naar een site van een derde staat niet gelijk aan een aanbeveling en de Hanselman Groep, Inpijn Blokpoel ingenieurs en CAG Groep zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de redactionele inhoud die op de betreffende sites wordt aangeboden.

Aangezien alle persoonsgegevens vertrouwelijk zijn, is de toegang tot deze gegevens beperkt tot de werknemers van Hanselman Groep, Inpijn Blokpoel ingenieurs en CAG Groep voor de uitvoering van hun werk en tot bevoegde derden overeenkomstig de toepasselijke regelgeving.

 6 - Worden uw gegevens buiten de Europese Unie verzonden ?

Er worden geen gegevens buiten de Europese Unie verzonden.

 7 - Wat zijn uw rechten ?

Onder de artikelen 14 tot en met 22 van verordening 2016/679 van 27 april 2016 kan elke natuurlijke persoon die gebruik maakt van de dienst de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op toegang: u kunt een kopie vragen van de gegevens die u persoonlijk betreffen
 • Recht op rectificatie: u kunt onjuiste gegevens die op u betrekking hebben wijzigen
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van uw gegevens onder de voorwaarden van artikel 21 van de GDPR
 • Recht op wissen: u kunt ons vragen de gegevens die op u betrekking hebben te wissen volgens de voorwaarden van artikel 17 van de GDPR
 • Recht op bezwaar tegen profilering
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Wij voeren geen profilering uit voor onze activiteiten

Wanneer u toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u bovendien het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Tot slot, wanneer een inbreuk op persoonsgegevens wordt geconstateerd die een hoog risico voor uw rechten en vrijheden kan vormen, wordt u zo snel mogelijk van de inbreuk op de hoogte gesteld.

 8 - Hoe kunt u uw rechten uitoefenen ?

Deze rechten kunnen rechtstreeks worden uitgeoefend door contact op te nemen met de Hanselman Groep, Inpijn Blokpoel ingenieurs en CAG Groep, die de gegevens heeft verzameld, of door een e-mail te sturen. Het formulier voor de uitoefening van uw rechten is toegankelijk via de volgende link: dataprotection@socotec.com

De contactgegevens van Hanselman Groep, Inpijn Blokpoel ingenieurs en CAG Groep vindt u in de rubriek Juridische mededelingen op de website socotec.nl.

Een bewijs van identiteit moet bij het verzoek worden gevoegd.

Hanselman Groep, Inpijn Blokpoel ingenieurs en CAG Groep zal binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek reageren. In bepaalde gevallen, vanwege de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken, kan deze termijn worden verlengd tot twee maanden.

Om contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van SOCOTEC:

 • Per e-mail: dataprotection@socotec.com
 • Per post: dataprotection@socotec.com bij XXXXX

Indien u geen antwoord krijgt of een onbevredigend antwoord, kunt u contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteit, namelijk de XXXXX

 9 - Wat gebeurt er met uw gegevens in geval van overlijden ?

U kunt instructies geven voor het bewaren, wissen en doorgeven van uw persoonsgegevens na uw overlijden, overeenkomstig artikel 85 van de wet 78-17 van 6 januari 1978.

Deze voorafgaande instructies kunnen algemeen of specifiek van aard zijn en worden verzonden naar het volgende adres: dataprotection@socotec.com.

 10 - Gebruikt de website cookies ?

Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen en gebruikt om persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens over uw bezoek aan de socotec.us-website vast te leggen.

Wij kunnen ze gebruiken of andere vormen van technologie die Persoonsgegevens kunnen verzamelen of opslaan om de aan U geleverde diensten te verbeteren.

De eerste keer dat U een cookie ontvangt, wordt U hiervan op de hoogte gesteld door een banner die onderaan de pagina verschijnt en kunt U beslissen of U deze accepteert of weigert. Als U doorgaat met het gebruik van de website met kennis van de bovengenoemde informatie, accepteert U uitdrukkelijk dat de website socotec.us gebruik kan maken van browsing cookies.

data

11 - Herziening van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens is van toepassing vanaf 3 januari 2020 en wordt regelmatig bijgewerkt in overeenstemming met de behoeften van het bedrijf en de wettelijke vereisten.

Wilt u meer informatie over het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op