SOCOTEC ondersteunt u als het gaat om het optimaliseren van de gebouwde omgeving, waar gezondheid, comfort, energie en veiligheid belangrijke speerpunten zijn.  

Bij SOCOTEC houdt zich bezig met het optimaliseren van de gebouwde omgeving. Speerpunten bij onze aanpak zijn gezondheid, comfort, energie en veiligheid. Bij het ontwerp van nieuwe gebouwen kan dit in het ontwerp worden gewaarborgd. In bestaande gebouwen, waar dit niet voldoet of verbeterd moet worden, kunnen we theoretisch en praktisch onderzoek doen en advies geven hoe dit te verbeteren. Hiervoor hebben we verschillende mogelijkheden tot onze beschikking.

Gebouwsimulatie

Gebouwsimulatie, met Vabi Elements, kan bij een nieuw gebouw gebruikt worden om het gebouwontwerp met de toegepaste techniek te toetsen op de te verwachten prestaties tijdens het gebruik. Voor bestaande bouw kan een bestaande situatie gesimuleerd worden. Vanuit deze bestaande situatie kan dan theoretisch bekeken worden wat er aangepast moet worden om de situatie te verbeteren. 

Neem contact op met

Marco Nekeman

Coördinator Energietransitie gebouwde omgeving

Coördinator Energietransitie gebouwde omgeving

marco@invent.nl +31 593 541045

Door toepassing van gebouwsimulatie wordt gevisualiseerd hoe een gebouw presteert op gezondheid, comfort en energie. Dit wordt weergegeven in tabellen, grafieken en 3D weergaven. Aan de hand van de uitkomsten van de gebouwsimulatieberekening wordt zichtbaar of het gebouw met de installatie tot het gewenste niveau op het gebied van gezondheid, comfort of energieverbruik leiden. Hierna kunnen verschillende scenario’s doorgerekend worden. 

Koudebrugsimulatie 

De bouwfysische eigenschappen van een gebouw zijn zeer belangrijk en bepalen voor een groot deel het comfort en energiegebruik. Doordat woningen steeds beter geïsoleerd worden, komt het aan op de details. Zwakke punten zijn de bouwkundige knooppunten waar diverse constructies bij elkaar komen. Het ontwerp van deze knooppunten zijn belangrijk voor een goed bouwfysisch ontwerp. Wij kunnen door middel van het programma TRISCO-knooppunten (koudebruggen) doorrekenen en toetsen aan de eisen vanuit het bouwbesluit. Door de uitvoering van een koudebrugberekening is het mogelijk om in de ontwerpfase tijdig aanpassingen te verrichten. Denk hierbij aan onvoldoende geïsoleerde details, waardoor later vochtproblemen kunnen ontstaan door (inwendige) condensatie. Ook kunnen bestaande details doorgerekend worden om in beeld te brengen wat aangepast moet worden om dit te verbeteren, waardoor een koudebrug verkleind wordt. 

Simulatie Opbrengst Zonnepaneel 

Met een simulatie van de te verwachten opbrengst van zonnepanelen, kan nauwkeurig in beeld worden gebracht wat er daadwerkelijk verwacht mag worden van een bepaalde opstelling van zonnepanelen. Hiervoor maken we gebruik van de software PV*SOL premium. Binnen het programma wordt een 3D-model opgezet. In het model wordt het object zelf opgenomen, net als de eventuele belemmeringen, zoals bomen of omliggende gebouwen. Vervolgens wordt het zonnepanelensysteem gemodelleerd. Zo kan gesimuleerd worden wat verwacht mag worden van een bepaalde opstelling. Prestatieafspraken als bijvoorbeeld een ‘Nul op de Meter’ woning, kan dan gegarandeerd worden, met een goede onderbouwing. 

gebouwoptimalisatie

Temperatuur Overschrijding (To-juli) 

In het bouwbesluit is opgenomen dat woningen in de zomer niet te warm mogen worden gedurende een langere periode. In de software die volgens de NTA 8800 methode de BENG indicatoren berekend, komt dit terug als de TO-juli-indicator. De TO-juli-indicator is een indicatiegetal, waarmee per oriëntatie van het gebouw inzicht wordt gegeven in het risico op temperatuuroverschrijding en dient als grof toetsingskader. 

Met een dynamische temperatuuroverschrijdingsberekening kan de opwarming van een woning nauwkeuriger worden berekend. Hiermee kan op ruimteniveau de temperatuuroverschrijding worden berekend. Dit kan uitkomst bieden wanneer de TO-juli niet voldoet of andere private eisen gesteld zijn aan de oververhitting.  

Koellast Berekening 

Met het programma Vabi Elements is het mogelijk om een koellastberekening volgens NEN 5067, de bepalingsmethode voor het koelvermogen in vertrekken en gebouwen, uit te voeren. Voor een optimaal binnenklimaat in het gebouw is de temperatuur van cruciaal belang. Om een aangename temperatuur in de zomer te garanderen, dient de koellast in een gebouw te worden berekend. Met een koellastberekening wordt de benodigde capaciteit van een koelsysteem berekend om vertrekken op de gewenste temperatuur te brengen. Alle vertrekken samen bepalen het vermogen van de koude-opwekker.

Warmteverlies Berekening 

Met het programma Vabi Elements is het mogelijk om een warmteverliesberekening volgens de ISSO 51, 53 of 57 bepalingsmethode voor het warmteverlies in vertrekken en gebouwen, uit te voeren. Voor een optimaal binnenklimaat in het gebouw, is de temperatuur van cruciaal belang. Om een aangename temperatuur in de winter te garanderen, dient het warmteverlies van een gebouw te worden berekend. Met een warmteverliesberekening wordt de benodigde capaciteit van een verwarmingssysteem berekend om vertrekken op de gewenste temperatuur te brengen. Alle vertrekken samen bepalen het vermogen van de warmte-opwekker. 

Installatie Advies 

Om gebouwen gezond, comfortabel, energiezuinig en veilig te laten functioneren zijn ook installaties nodig. Binnen de gebouwoptimalisatie en -energieprestatie geven wij advies welke installaties toegepast moeten worden om aan de gevraagde prestaties te moeten voldoen. Dit kunnen we vastleggen op ontwerptekeningen en een technisch programma van eisen. Met deze informatie kan een uitvoerende partij dit nader uitwerken naar een uitvoering gereed ontwerp. 

Meer informatie over gebouwoptimalisatie? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
marco@invent.nl

Neem contact op met

Marco Nekeman

Coördinator Energietransitie gebouwde omgeving

Coördinator Energietransitie gebouwde omgeving

marco@invent.nl +31 593 541045