Indien grondwater onttrokken dient te worden, kan SOCOTEC een bemalingsadvies verzorgen, waarbij we aan de hand van veld-, laboratorium- en archiefonderzoek een geohydrologische schematisering van de ondergrond maken en het grondwaterregime op een locatie bepalen.

Vervolgens berekenen we met een modelberekening (Modflow of MicroFEM) het onttrekkingsdebiet dat naar verwachting onttrokken wordt tijdens de realisatie van het project, bijvoorbeeld een bouwput, het totale waterbezwaar dat gemoeid is met de bemalingsperiode en de reikwijdte van het invloedsgebied van de bemaling.

SOCOTEC toetst de onttrekkingsdebieten en het waterbezwaar aan de regels van het bevoegd gezag die van belang zijn op de locatie om te onderzoeken of uw bemaling vergunningplichtig is. Bij het vóórkomen van een vergunningplicht, kunnen we de aanvraag van de watervergunning bij het bevoegd gezag voor u verzorgen.  

Neem contact op met

Drs. Rudi de Koning

Adviseur bouwputten en bouwplaatsen & grondwaterbeheersing

Adviseur bouwputten en bouwplaatsen & grondwaterbeheersing

rudi.de.koning@socotec-geotechnics.nl +31 6 21449779

Als gevolg van (geohydrologische) werkzaamheden, bijvoorbeeld door het verlagen van de grondwaterstand voor een bemaling, kan vervorming van of in de ondergrond optreden. Voornoemde aspect veroorzaakt een zekere mate van invloed naar de omgeving, zoals invloed op boven- en ondergrondse infrastructuur, archeologische vondsten in de ondergrond, (funderingen van) bebouwing of waterkeringen. Afhankelijk van de mate van invloed kan hierbij schade optreden aan de voornoemde objecten. Daarnaast kan een (tijdelijke) grondwaterstandsverlaging ook zorgen voor invloed op natuur en landbouw, voor verspreiding/verplaatsing van een aanwezige verontreinigingen in de ondergrond en voor de verplaatsing van een eventueel aanwezig zoet/zout grensvlak.

SOCOTEC kan u adviseren met betrekking tot deze omgevingsbeïnvloeding. Hierbij kan worden gedacht aan het maken van : 

  • Zettingsanalyses voor grondwaterstandsverlagingen en de invloed van de grondwaterstandsverlaging op bebouwing en infrastructuur 
  • Stroombaananalyse 

(Retour) bemaling

Voor deze analyses maken we gebruik van een geotechnisch grondonderzoek alsmede geotechnisch laboratoriumonderzoek dat we zelf kunnen uitvoeren. Voor de berekeningen maken we gebruik van eigen software, de Dserie van Deltares (D-Settlement) en (Modflow of MicroFEM). 

Een watervergunning wordt pas verleend als de negatieve beïnvloeding van de omgeving voldoende klein is. Bij negatieve invloed op de omgeving (bijvoorbeeld de verplaatsing van een verontreiniging) bepaalt SOCOTEC in overleg met u en het bevoegd gezag wat de beste oplossing is om de invloed te mitigeren. Pas als duidelijk is dat de beïnvloeding van de omgeving voldoende beperkt zal zijn, ronden we de rapportage af en dienen we de watervergunning in bij het bevoegd gezag. 

Meer weten over onze missies? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
rudi.de.koning@socotec-geotechnics.nl

Neem contact op met

Drs. Rudi de Koning

Adviseur bouwputten en bouwplaatsen & grondwaterbeheersing

Adviseur bouwputten en bouwplaatsen & grondwaterbeheersing

rudi.de.koning@socotec-geotechnics.nl +31 6 21449779