Om een goede indruk te krijgen van de opbouw ondergrond worden naast sonderingen ook boringen uitgevoerd.

Door het uitvoeren van boringen kan meer inzicht worden verkregen in de samenstelling van de diverse grondlagen, waarbij eventueel ook grondmonster kunnen worden genomen voor geotechnisch laboratoriumonderzoek, peilbuizen kunnen worden geplaatst of boorgatmetingen kunnen worden uitgevoerd.

Bij boringen die worden uitgevoerd binnen het kader van een geotechnisch onderzoek worden normaliter geroerde en ongeroerde grondmonsters genomen. De diepte waarop dit gebeurd wordt afgestemd op de eerder gemaakte sonderingen. De mechanische eigenschappen van de grondmonsters kunnen in ons geotechnisch laboratorium worden bepaald door classificatie- en sterkte- en deformatieproeven. Deze eigenschappen zijn van belang voor het geotechnisch ontwerp van ondermeer. funderingen van gebouwen, bouwputten, bemalingen, dijkversterkingen en infrastructurele projecten.

Boringen kunnen handmatig of mechanisch worden uitgevoerd, met hun eigen specifieke toepassingsgebied.

Handboringen  

Met een handboring kan snel en eenvoudig inzicht worden gekregen in de bodemopbouw tot een diepte van maximaal 5 à 6 m. Tevens wordt een indruk verkregen van de actuele grondwaterstand maar ook van de variatie in grondwaterstand. Voor verdere monitoring van de grondwaterstand kan zonodig een peilbuis worden geplaatst.

Neem contact op met

Jos Duitsman

Hoofd Bedrijfsbureau

Hoofd Bedrijfsbureau

Jos.duitsman@socotec-geotechnics.nl +31 499 729926
Emiel Steenberghe

Emiel Steenberghe

Accountmanager

Accountmanager

emiel.steenberghe@socotec-geotechnics.nl +31182729208

Handboringen kunnen op vrijwel iedere locatie worden uitgevoerd, omdat geen zwaar materieel nodig is en relatief weinig materialen. Met handboren wordt geen of nauwelijks schade veroorzaakt aan het terrein.

Bij handboringen kunnen vanzelfsprekend geroerde monsters worden genomen, maar ook ongeroerde monsters. Het steken van Kopeckyringen wordt hierbij afgeraden. SOCOTEC Geotechnics maakt gebruik van mini Ackerman steekbussen. De kwaliteit van deze monsters is vele malen beter dan van Kopeckyringen. Ten opzichte van normale Ackermanbussen is de mini variant veel vriendelijker voor de boormeester.

Mechanische Boringen

SOCOTEC Geotechnics voert een breed scala aan boringen uit. In Nederland worden normaliter echter geoprobe boringen, pulsboringen, avegaarboringen of kernboringen uitgevoerd.

Voor het uitvoeren van puls- en avegaarboringen beschikt SOCOTEC Geotechnics onder andere over Nordmeyer boorstellingen (video).
Voor een volledig overzicht van het boormaterieel waarover
SOCOTEC Geotechnics beschikt, wordt verwezen naar de boormaterieelpagina.

Pulsboringen

Pulsboringen leveren een kwalitatief hoogwaardige boorbeschrijving op en zijn uitermate geschikt voor het plaatsen van peilbuizen of het steken van ongeroerde monsters. De boringen worden uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 22475-1 .

Pulsboringen

Een pulsboring wordt uitgevoerd binnen een stalen casing, waarvan de diameter afhankelijk is van de boordiepte en het aantal peilbuizen dat geplaatst dient te worden.

Van de grond die uit de casing wordt gepulst, kunnen geroerde monsters worden genomen. Ongeroerde monsters worden genomen met een Ackerman steekapparaat. Hiermee kunnen dunwandige stalen bussen in de grond worden gedreven doormiddel van slaan of drukken. SOCOTEC Geotechnics maakt gebruik van een eigen ontwikkeld, wire-line, hydraulisch monsterdruk apparaat waarmee de bussen in de grond worden gedrukt (piston sampler). Hiermee kunnen hoogwaardige ongeroerde monsters worden genomen. Alle monsterbussen wordt afgedopt / getaped en voorzien van een etiket met alle metadata. Zonodig kunnen de bussen in het veld worden ingewogen en gekoeld worden bewaard.

Nadat de einddiepte van de boring is bereikt wordt de casing getrokken en worden de cohesieve lagen afgedicht met bentonietkorrels.

Eventueel kunnen binnen de casing peilbuizen worden geplaatst. Door de aanwezigheid van de casing kan op een gecontroleerde wijze rondom de peilbuis filtergrind en een bentonietprop worden aangebracht.

In pulsboringen kunnen ook andere meetlichamen worden geplaatst zoals een SAAFbuis of extensometers.

Geoprobe boringen

Bij een Geoprobe boring worden de boorbuizen met een inwendige liner met een hoogfrequente slaghamer op diepte geslagen. Na het trekken van de boorbuis kan de liner worden opengesneden en is het “ongeroerde” monster zichtbaar. Het monster is uitstekend geschikt voor een goede identificatie van de diverse bodemlagen, en eenvoudige classificatieproeven. De monsters zijn niet geschikt voor sterkteproeven.

Met een geoprobe boring kunnen met behulp van een verloren punt eenvoudig peilbuizen worden geplaatst.

Holle avegaar boringen

Holle avegaar boringen worden voornamelijk toegepast indien puin of grind voorkomt in de ondergrond. Andere boortechnieken zijn dan niet inzetbaar. Ook voor partijbemonstering wordt een avegaarboring vaak ingezet.

Het nadeel van een holle avegaar boring is dat de boorbeschrijving minder nauwkeurig is en daarmee ook de monstername.

Spoelboringen

Bij spoelboringen wordt normaliter, in tegenstelling tot pulsboringen, niet met een stalen casing gewerkt.

De boorstangen voorzien van een boorbeitel, worden door een boorunit, roterend op diepte gebracht, waarbij gelijktijdig (onder druk) werkwater door de boorstangen naar beneden wordt gepompt. Dit werkwater stroomt langs de buitenzijde van de boorstangen weer omhoog richting maaiveld, waarbij het opgeboorde materiaal wordt meegenomen. Het boorgat blijft, vanwege de zijdelingse druk van het werkwater, open staan. Het werkwater wordt opgevangen in spoelbakken of spoelvijvers, waar het opgeboorde sediment kan bezinken. Het schone water kan weer worden hergebruikt. Het is van belang dat het boorgat altijd gevuld blijft met water. Dat kan eenvoudig worden gerealiseerd door het boorgat direct te verbinden met de spoelvijver of spoelbak. Indien in grof zand moet worden geboord kunnen eventueel toeslagstoffen aan het werkwater worden toegevoegd.

Het voordeel van spoelboringen is dat snel tot grotere dieptes kan worden geboord. Het nadeel is dat slechts een globale boorbeschrijving mogelijk is. Een spoelboring is met name geschikt voor het plaatsen van peilbuizen of meetlichamen, maar is niet geschikt als (hoogstaande) geotechnische boring waarbij betrouwbare (on)geroerde monstername noodzakelijk is.

Kernboringen

Kernboringen worden uitgevoerd in gesteente. Dit is ook de reden dat ze slechts weinig gemaakt worden in Nederland, hooguit in Zuid-Limburg. SOCOTEC Geotechnics heeft het materieel en de kennis om dit type boringen uit te voeren.

Meer weten over onze missies? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
Jos.duitsman@socotec-geotechnics.nl

Neem contact op met

Jos Duitsman

Hoofd Bedrijfsbureau

Hoofd Bedrijfsbureau

Jos.duitsman@socotec-geotechnics.nl +31 499 729926
Emiel Steenberghe

Emiel Steenberghe

Accountmanager

Accountmanager

emiel.steenberghe@socotec-geotechnics.nl +31182729208