Voor een aannemer is het belangrijk om data te verzamelen van de mogelijke risico’s welke aanwezig zijn op de bouwplaats, gedurende de (risicovolle) werkzaamheden. Het voordeel van het monitoren van de bouwplaats is dat de aannemer risico gestuurd het werk kan uitvoeren.  

Hei- en boorbegeleiding 

Om de kwaliteit van paalfunderingen te kunnen waarborgen kan SOCOTEC heibegeleiding of boorbegeleiding verzorgen. Hierbij wordt kundig personeel van SOCOTEC ingezet voor de registratie van de werkzaamheden, waarbij alle relevante data voor het betreffende paaltype inzichtelijk wordt gemaakt. 

Neem contact op met

ing. Henk Bardoel

Afdelingshoofd Geo-Monitoring

Afdelingshoofd Geo-Monitoring

Henk.bardoel@socotec-geotechnics.nl +31 499 471792

Het voordeel van SOCOTEC is dat wij volledige onafhankelijk te werk gaan. Daarnaast staat ons kundig personeel ter plaatse om de invloed van de ondergrond te kunnen relateren aan de resultaten van het aanbrengen van de palen. Bij hei- of boorproblemen wordt direct een geotechnisch adviseur bij het project betrokken om zo de werkzaamheden weer snel vlot te kunnen trekken. 

Plaatdrukproeven 

bouwplaats-monitoring

Is uw fundament conform ontwerp uitgevoerd? Ten behoeve van het verifiëren van de verdichting van een puin- of menggranulaatpakket evenals het bepalen van de beddingsconstante hiervan kan SOCOTEC plaatdrukproeven uitvoeren. 

Bij het uitvoeren van een plaatdrukproef wordt op een ronde plaat (Ø300 mm of Ø762 mm) een toenemende druk gezet. Door het nauwkeurig meten van de toegepaste druk en de zetting die de plaat bij deze druk ondergaat, kunnen conform de DIN-18132 uitspraken worden gedaan over de beddingsconstante en verdichtingsgraad. 

Het voordeel van plaatdrukproeven is dat direct zichtbaar is of aan de gestelde toetsingseisen wordt voldaan. 

SOCOTEC voorziet in plaatdrukproeven in binnen- en buitenland en is direct betrokken bij de realisatie van windmolenparken en distributiecentra. 

Akoestisch doormeten van funderingspalen 

Hoewel het aanbrengen van een betonnen paalfundering in Nederland een begrepen proces is, zijn er diverse factoren die mogelijk kunnen leiden tot een verminderde functionaliteit van een funderingspaal. 

Inpijn Blokpoel ingenieurs biedt u een economische en snelle methode voor het controleren van de integriteit van uw betonnen paalfundering: het akoestisch doormeten. Hiermee hebben wij meer dan 30 jaar ervaring. 

Het akoestisch doormeten van betonen funderingspalen gebeurt met de zogenoemde ‘hamertje-tik’ methode, waarbij met een kunststof hamer een schokgolf in de funderingspaal wordt opgewekt. We meten de schokgolf nauwkeurig met een sensor op de kop van de paal, waardoor we tot uitspraken over de integriteit van de funderingspaal kunnen komen. 

Vaak communiceert Inpijn Blokpoel ingenieurs met u al de volgende werkdag over de resultaten. 

We voeren de metingen uit conform de CUR-aanbeveling 109:2013 “Akoestisch doormeten van betonnen funderingspalen”. (CUR-Aanbeveling 109 (cur-aanbevelingen.nl)

bouwplaats-monitoring

Bij in de grond gevormde betonnen funderingspalen kan het akoestisch doormeten van de funderingspalen pas na vijf dagen uitharden van de gebruikte beton plaatsvinden. 

In het geval dat de voornoemde wachttijd van tenminste vijf dagen een probleem is, kan overwogen worden om de integriteit van uw betonnen paalfundering te controleren door een thermisch inspectie van funderingspalen uit te voeren. Voordeel van deze methode is dat het reeds na 18 uur mogelijk is om een uitspraak te doen over mogelijke verstoringen in de funderingspaal. 

Bij een thermische inspectie wordt voorafgaand aan het maken van de funderingspaal temperatuur sensoren aan de wapening aangebracht. Door gedurende het uitharden van het beton accuraat de temperatuur te meten kan, door het vaststellen van verschillen in temperatuur, worden bepaald of er sprake is van insnoeringen of andere afwijkingen. Doordat het rijpingsproces van beton al bij het mengen start, is het reeds na 18 uur mogelijk uitspraak te doen over mogelijk verstoringen in de funderingspaal. 

Mocht er naast de bovengenoemde kwaliteitscontroles een nog grotere grip op de werkzaamheden worden gezocht, dan kan SOCOTEC tevens hei- of boorbegeleiding aanbieden. 

Controle grondverbetering 

Site MonitoringGrondverbeteringen worden in Nederland over het algemeen met zand of met puin- of menggranulaat uitgevoerd. Het doel van het uitvoeren van de grondverbetering is om te voorkomen dat de betreffende constructie (een gebouw, een kraanopstelplaats, etc.) niet van een duurdere paalfundering hoeft te worden voorzien maar op een zogenaamde fundering van staal kan worden gefundeerd. 

Bij het toepassen van een grondverbetering is het van belang dat de draagkracht van de grondverbetering voldoende is en dat deze wordt gecontroleerd en geborgd, zodat er geen onverwachte schade of vervormingen optreden. De controle van een grondverbetering van puin- of menggranulaat kan worden uitgevoerd met een plaatdrukproef. 

De controle van een grondverbetering van zand kan met handsonderingen worden uitgevoerd. Theoretisch/indien gewenst kan de controle van een grondverbetering van zand ook met een plaatdrukproef worden uitgevoerd, waarbij opgemerkt wordt dat de uitvoering van een plaatdrukproef aanzienlijk omslachtiger is dan de uitvoering van handsonderingen. 

Handsondering

Bij een handsondering wordt handmatig tot een maximale diepte van 1,0 m met sondeerstangen een conus met een oppervlak van 1 cm2, 2 cm2, 3,5 cm2 of 5 cm2 in de grond gedrukt. Bij een handsondering wordt de daarbij optredende weerstand van een manometer afgelezen en opgeschreven. Gelijktijdig met het uitvoeren van de handsondering voert SOCOTEC een handboring uit.

Het doel van deze handboring is tweeledig :

  • De aanwezige grondslag wordt middels visuele identificatie geverifieerd
  • Door in het boorgat weer een handsondering uit te voeren is het mogelijk om tot grotere diepte inzicht in de ondergrond te krijgen

Een handsondering kan op deze manier over het algemeen tot de freatische grondwaterstand of tot een maximale diepte van 3 m à 5 m beneden maaiveld worden uitgevoerd.

Naast een handsondeerapparaat kan ook gebruik worden gemaakt van een handpenetrometer. In tegenstelling tot een handsondeerapparaat heeft de handpenetrometer geen sondeerstangen maar een standaardlengte van 0,8 m. Daarnaast wordt bij de handpenetrometer de gemeten weerstand automatisch digitaal vastgelegd.

SOCOTEC kan u zowel van metingen van handsonderingen als van handpenetrometer voorzien.

Automatische zakbaakmeting 

bouwplaats-monitoring

Zettingen als gevolg van ophogingen worden doorgaans gemeten met zogenaamde traditionele zakbaken waarvan periodiek de hoogte wordt ingemeten waarmee de zetting kan worden bepaald. Het handmatig inmeten van zakbaken kost relatief veel tijd en menselijke fouten zijn mogelijk. Door de inzet van automatische zakbaken kunnen de optredende zettingen op afstand, met een hoge meetfrequentie en met een hoge meetnauwkeurigheid gemeten worden en kan de meetdata online ontsloten worden. 

Hoe werkt de automatische zakbaak? 

Voordat wordt gestart met het aanbrengen van de ophoging wordt met behulp van een sondeertruck een stang weggedrukt tot in de harde pleistocene zandlaag. Hierna wordt over deze stang een traditionele zakbaak geplaatst waarna tussen de niet aan zetting onderhevige stang en de zakbaak een automatische afstandsmeter wordt bevestigd welke wordt aangesloten op een datalogger met modem. 

SOCOTEC presenteert de meetdata op een web portal, met een inlogcode kunt u zelf de data real time inzien en exporteren voor eigen gebruik en analyse. 

Met de inzet van een automatische zakbaak ontstaat een betrouwbare, nauwkeurige (1 mm) en continue datareeks. Hiermee kunnen rest- en eindzettingen nauwkeuriger en sneller worden vastgesteld, omdat door de hoge datadichtheid en nauwkeurige metingen sneller een betrouwbaardere herberekening van het zettingsverloop in de tijd mogelijk is. Hiermee kan sneller worden vastgesteld of de uitgangspunten met betrekking tot de grondparameters, de benodigde zettings-/voorbelasttijd en de hoeveelheid voorbelasting correct zijn aangenomen. Uiteindelijk wordt hiermee voorkomen dat zich te grote restzettingen van de ondergrond voordoen. 

Voordelen van een automatische zakbaak 

De inzet van een automatische zakbaak ontstaat een betrouwbare, met een hoge meetnauwkeurigheid van 1 mm en met hoge meetfrequentie gemeten continue datareeks. Hiermee kunnen rest- en eindzettingen nauwkeuriger en sneller worden vastgesteld, omdat door de hoge datadichtheid en nauwkeurige metingen sneller een betrouwbaardere herberekening van het zettingsverloop in de tijd mogelijk is. Er kan hiermee sneller vastgesteld worden of de uitgangspunten met betrekking tot de bodemparameters juist zijn en of de uitgangspunten, zoals benodigde zettings-/voorbelasttijd en hoeveelheid voorbelasting, correct zijn aangenomen in de ontwerpfase. Verder kunnen te grote restzettingen van de ondergrond worden voorkomen . 

Aardweerstandmeting 

Het bepalen van de elektrische weerstand in de bodem wordt uitgevoerd met geo-elektrische apparatuur (Sonel MRU120). 

Hiervoor wordt de Wenner methode gebruikt, waarbij 4 elektrodes (metalen pinnen met lengte van 30 cm en diameter van 1 cm) met een bepaalde tussenafstand in de grond worden gedrukt. De elektrodes worden met een kabel verbonden met een weerstandsmeter. De weerstand wordt gemeten en genoteerd. Hierna worden de pinnen steeds op een grotere afstand uit elkaar gezet.  

Site Monitoring

Meer weten over onze missies? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
Henk.bardoel@socotec-geotechnics.nl

Neem contact op met

ing. Henk Bardoel

Afdelingshoofd Geo-Monitoring

Afdelingshoofd Geo-Monitoring

Henk.bardoel@socotec-geotechnics.nl +31 499 471792