Naast sondeer- en boortechnieken beschikt SOCOTEC ook over speciale (in situ) meettechnieken.

Field Vane Test (FVT) 

De Field Vane Test (FVT) wordt uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 22476-9 klasse 1 FVTa. SOCOTEC beschikt over een zogenaamde “protected version” van de FVT van A.P van den Berg. Het voordeel hiervan is dat relatief eenvoudig door tussenzandlagen heen kan worden gedrukt; er zijn dus geen boringen noodzakelijk indien tussenzandlagen in de ondergrond aanwezig zijn. 

special metingen

Het betreft een volledige digitale FVT, waarbij de torque wordt opgelegd en gemeten in de FVT zelf, en niet via stangen wordt overgebracht. Dit resulteert in de meest nauwkeurige meting.

Een FVT wordt gebruikt om in situ de ongedraineerde schuifsterkte van de ondergrond (silt, klei en veen) te bepalen. De ongedraineerde schuifsterkte van de ondergrond is van belang indien belastingen relatief snel moeten worden opgenomen.

Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een waterkering die een hoogwatergolf moet keren, ophogingen voor een weglichaam, maar ook een kraanopstelplaats. Met name bij een kraanopstelplaats, met in de ondergrond silt-, klei- of veenlagen, is de ongedraineerde schuifsterkte van essentieel belang. Indien een ongedraineerd bezwijkmechanisme maatgevend is, is het oppervlak van het benodigde schottenplateau recht evenredig met de ongedraineerde schuifsterkte.

Een halvering van de ongedrianeerde schuiftsterkte betekent dus een verdubbeling van het oppervlak van de schotten en uiteraard omgekeerd! Problemen bij kraanopstelplaatsen ontstaan vaak doordat de ongedraineerde schuifsterkte op voorhand te optimistisch is ingeschat.

Field Vane Test

Neem contact op met

Jos Duitsman

Hoofd Bedrijfsbureau

Hoofd Bedrijfsbureau

Jos.duitsman@socotec-geotechnics.nl +31 499 729926
Emiel Steenberghe

Emiel Steenberghe

Accountmanager

Accountmanager

emiel.steenberghe@socotec-geotechnics.nl +31182729208

Hydraulic Profiling Tool (HPT) 

De Hydraulic Profiling Tool (HPT) is een meetmethodiek om een continu relatief doorlatendheidsprofiel te genereren van de ondergrond. 

Tijdens het sonderen met de HPT-sonde wordt water met een constant debiet via een cirkelvormig filter de grond in gepompt. Het debiet wordt hierbij zo constant mogelijk gehouden. De hiervoor benodigde (WISSELENDE) druk wordt gemeten (HPT- DRUK), evenals de elektrische geleidbaarheid. Tijdens de proef worden dissipatietesten (drukmeting in de tijd op hetzelfde niveau waarbij geen water wordt geïnfiltreerd) uitgevoerd om de hydrostatische druk op de proeflocatie te bepalen. De geregistreerde HPT- druk wordt  gecorrigeerd voor deze hydrostatische druk. Deze gecorrigeerde HPT-druk is een indicatie van de relatieve doorlatendheid van de ondergrond. 

Aan de hand van waterdoorlatendheidsmetingen op de locatie op verschillende dieptes, kan een inschatting worden gemaakt van de absolute waterdoorlatendheid, en kan het relatieve doorlatendheidsprofiel worden vertaald naar een absoluut waterdoorlatendheidsprofiel. De waterdoorlatendheidsmetingen kunnen bestaan uit een combinatie van beproefde technieken zoals slugtesten, single well proeven, pompproeven, doorlatendheidsproeven, korrelverdelingen, informatie uit Dinoloket etc. 

De toepassingsgebieden zijn legio, namelijk overal waar inzicht is gewenst in de doorlatendheid van de ondergrond. Denk aan bemalingen, piping modellering bij waterkeringen, verspreiding van verontreinigingen, infiltratievoorzieningen etc. 

Hydraulic Profiling Tool

Het voordeel van een HPT- sondering is dat continue informatie wordt verkregen over de volledige diepte waarover de HPT-sondering wordt uitgevoerd. Bij reguliere testen zoals een slugtest of korrelverdeling wordt énkel inzicht verkregen over de doorlatendheid op een bepaalde diepte (zeer lokaal dus). Bij een full-size pomproef wordt veelal informatie verkregen over de gemiddelde doorlatendheid van het totale watervoerende pakket (KD - WAARDE). Een HPT-sondering geeft inzicht in de verdeling van die gemiddelde doorlatendheid binnen dat watervoerende pakket.   

Bij geohydrologische studies is het altijd van belang zoveel mogelijk informatie te verzamelen uit diverse bronnen, en die onderling te vergelijken / samen te voegen. Een HPT-sondering is hier een belangrijk onderdeel van en kan een significante bijdrage leveren. 

Ontdek onze andere techieken

De Standard Penetration Test (SPT) kan worden uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 22476-3:2005, doch wordt in Nederland nauwelijks of niet toegepast, wel in het buitenland. 

Bij een SPT wordt in een boorgat een dikwandige holle buis met een diameter van 50,8 mm over een lengte van 450 mm de grond in geslagen. Het aantal benodigde klappen om de buis 150 mm in de grond te slaan wordt geteld. De som van het aantal klappen over het tweede en derde traject van 150 mm wordt de SPT- of N-waarde genoemd. Bij het uitvoeren van een SPT wordt tevens monstermateriaal verkregen, dit is echter verre van ongeroerd. 

De nadelen van een SPT liggen voor de hand. Het is een sterk gedateerde test, die enkel discontinu en indirecte informatie geeft over de ondergrond. Correlaties met ondergrondparameters zijn er weliswaar legio, doch allen zijn van lage kwaliteit. 

Het voordeel van een SPT is dat deze wereldwijd bekend is en uitgevraagd kan worden. Indien echter gekozen kan worden voor andere onderzoekstechnieken zoals sonderingen wordt hier sterk de voorkeur aan gegeven. 

Spoelsonderingen zijn feitelijk normale elektrische sonderingen waarbij tijdens het sonderen de wrijving op de stangen wordt geminimaliseerd door injectie met bentonietspoeling. Op deze wijze kunnen grote sondeerdieptes worden bereikt (tot 80 à 100 m). Sonderen tot deze dieptes wordt belangrijker vanwege de steeds hoger worden bebouwing en daarmee grotere impact op de dieper gelegen bodemlagen. 

Tijdens het trekken van de stangen kan het sondeergat direct worden afgedicht met bentoniet of een groutspoeling om kortsluitstromen richting een watervoerend pakket te voorkomen. Dit kan ondermeer van belang zijn in stedelijke gebieden waar veelal sprake is van verontreinigingen in de bovenlagen of in een waterwingebied met bijbehorende beschermingszone. Een spoelsondering biedt hierbij een veel grotere zekerheid ten aanzien van het volledig afdichten van het sondeergat dan bijvoorbeeld afdichting met de nadruktechniek. Bij de nadruktechniek bestaat immers een reële kans dat de stijve casing de loop van het sondeergat niet volgt en zijn eigen weg zoekt. 

Met een MoStab kunnen sonderingen worden uitgevoerd om snel een nagenoeg ongeroerd grondmonster te nemen op een vooraf bepaalde diepte, bijvoorbeeld om na te gaan of op grotere diepte een waterremmende bodemlaag aanwezig is. Hiermee kan worden voorkomen dat een diepe (duurdere) boring moet worden uitgevoerd. 

Met een sondeerunit kunnen ook peilbuizen op diepte worden gedrukt door gebruik te maken van een casing met verloren punt. Voordeel van deze methodiek is dat deze goedkoop en snel is. Nadeel is dat geen boorbeschrijving wordt verkregen. Door de toepassing van speciale peilbuizen kan worden voldaan aan BRL SIKB 2100.

speciale-metingen

Meer weten over onze missies? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
Jos.duitsman@socotec-geotechnics.nl

Neem contact op met

Jos Duitsman

Hoofd Bedrijfsbureau

Hoofd Bedrijfsbureau

Jos.duitsman@socotec-geotechnics.nl +31 499 729926
Emiel Steenberghe

Emiel Steenberghe

Accountmanager

Accountmanager

emiel.steenberghe@socotec-geotechnics.nl +31182729208