Een milieutechnisch bodemonderzoek is een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem.

Wat houdt een milieukundig onderzoek in?

Het gaat dan met name om onderzoek naar verontreiniging van de bodem, waarbij de volgende vragen worden beantwoord:

Is de bodem geschikt voor het beoogde plan en/of mogen er graafwerkzaamheden, en zo ja, onder welke condities, plaatsvinden? Daarnaast brengt het onderzoek ook de eventuele bodemverontreiniging in kaart. 

Neem contact op met

Ing. Rob Bosch

Adviseur milieutechniek 

Adviseur milieutechniek 

Rob.bosch@socotec-geotechnics.nl +31 499 729935

Het uitvoeren van milieukundig bodemonderzoek kan noodzakelijk, maar ook aanbevelenswaardig zijn in een groot aantal situaties.

We kunnen dan denken aan: 

 • Grondtransacties
 • Bouwaanvragen
 • Vergunningstrajecten
 • Aanleg kabels en leidingen (arbeidshygiëne)
 • Financieringsaanvragen/waardebepaling
 • Geplande grondafvoer
 • Baggerwerkzaamheden
 • Bemalingen
 • Monitoren grondwaterkwaliteit

Afhankelijk van het doel van het beoogde onderzoek verzorgen wij voor ieder soort onderzoek een passende en doelmatige opzet. De opzet wordt dan gebaseerd op de vigerende wet- / regelgeving en de relevante BRL SIKB protocollen.  

Wij kunnen onder andere de volgende onderzoeken voor u uitvoeren : 

 • ‘Historisch’ vooronderzoek NEN 5725 / NEN5717 

Doel van het historisch onderzoek is om door middel van een screening inzicht te krijgen in de globale milieukundige bodemkwaliteit en na te gaan of in het verleden ter plaatse sprake is geweest van potentieel bodem verontreinigende activiteiten, waarbij het risico voor het optreden van een bodemverontreiniging aanwezig was. 

In het vooronderzoek zal informatie worden verzameld over het historisch gebruik, het huidige gebruik, het toekomstig gebruik en de bodemopbouw. Op basis hiervan kan indien nodig een opzet worden bepaald voor de uitvoering de te volgen vervolg onderzoeken. 

 • Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 

De algemene kwaliteit van de bodem wordt onderzocht door middel van een verkennend bodemonderzoek. Een dergelijk onderzoek wordt veelal gevraagd in het kader van bijvoorbeeld (ver)bouwplannen en onroerendgoed-transacties. 

Middels veldboringen, en het plaatsen van peilbuizen door BRL SIKB gecertificeerde monsternemers, wordt de milieukundige kwaliteit van de vaste bodem en/of het grondwater vastgesteld. In het veld genomen monsters worden geconserveerd en vervolgens in het laboratorium onderzocht. 

Van alle werkzaamheden en resultaten wordt een rapportage opgesteld welke gebruikt kan worden in bijvoorbeeld een ruimtelijke procedure. 

 • Nader bodemonderzoek NTA 5755 

Wanneer uit het verkennende onderzoek een verontreiniging naar voren komt, dient de omvang van de verontreiniging eerst nader in kaart te worden gebracht. Dit gebeurt middels een nader bodemonderzoek. 

Middels het nader onderzoek dient nagegaan te worden of op de betreffende locaties sprake is van een saneringsnoodzaak, of dat andere maatregelen of gebruiksbeperkingen aan de orde zijn. 

 • Nul- eindsituatie bodemonderzoek NEN 5740 

Een nul- of eindsituatie bodemonderzoek is aan de orde wanneer op de locatie sprake is van potentieel bodembedreigende activiteiten. Voorafgaand aan een dergelijke activiteit wordt de nulsituatie, T0, vastgesteld, waarmee een referentieniveau wordt vastgelegd. Middels een later uit te voeren herhalings- of eindsituatie bodemonderzoek kan dan nagegaan worden of door de sinds het nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerde bedrijfsactiviteiten verontreiniging aan de bodem is toegevoegd. 

 • Onderzoek teerhoudendheid asfalt of fundering 

Op basis van de richtlijnen vermeld in  CROW-publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” kan door ons bureau een onderzoek teerhoudend asfalt worden uitgevoerd. Op basis van de resultaten van een dergelijk onderzoek kunnen dan de verwerkingsmogelijkheden van eventueel vrijkomend asfalt worden bepaald. Ook kunnen middels (mechanische boringen) eventuele funderingslagen in kaart worden gebracht en waar nodig (analytisch) onderzocht.   

 • Asbest bodemonderzoek NEN 5707 en/of NEN 5897 

Indien een locatie verdacht is voor het voorkomen van asbest in de bodem en/of in puin (verharding)lagen kan door het bevoegd gezag om een verkennend asbest in bodem- en/of puin onderzoek worden gevraagd.  

Een locatie is bijvoorbeeld verdacht voor het voorkomen van asbest in de bodem in de navolgende situaties : 

 • In de bodem is sprake van puinbijmengingen en/of een puinverharding van onbekende herkomst
 • Op de locatie is sprake van een of meerdere asbest (verdachte) daken waar ter plaatse van de druprand geen sprake is van een dakgoot en/of een onderliggende verhardingslaag
 • Op de locatie is bekend dat asbesthoudende bouwmaterialen zijn gebruikt en/of verwijderd waardoor mogelijk asbest in de bodem terecht kan zijn gekomen
 • Waterbodemonderzoek NEN 5720 

Verkennend waterbodemonderzoek heeft tot doel het vaststellen van de kwaliteit van de waterbodem. Aanleiding kan zijn verdieping, demping of baggerwerkzaamheden. Na de uitvoering van vooronderzoek conform NEN 5717 wordt met het onderzoek beoogd om middels een steekproef vast te stellen of de waterbodem al dan niet verontreinigd is. 

 • Onderzoek PFAS in grond, grondwater of slib 

Bij bovenstaande onderzoeken kan het wenselijk zijn om, afhankelijk van historie en doelstelling, ook PFAS ‘indicatief’ mee te nemen. Ook kan door ons bureau een separaat onderzoek naar PFAS in grond, grondwater en of slib worden uitgevoerd. Per- en polyfluoralkylstoffen ( PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen) zijn chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt en die niet van ‘nature’ in het milieu voorkomen. Deze stoffen worden moeilijk afgebroken en blijven derhalve lange tijd in het milieu aanwezig. Naast mogelijke gezondheidsrisico’s kunnen ook (her)gebruiksbeperkingen aan de orde zijn. 

 • Onderzoek/monitoring grondwaterkwaliteit 

Met de uitvoering van een monitoringsprogramma worden representatieve bodemgegevens verzameld. Met deze gegevens wordt een samenhangend totaalbeeld geschetst waarbij bijvoorbeeld nagegaan kan worden of een reeds aanwezige verontreiniging zich verplaatst. 

 • Partijkeuringen AP04 

Een partijkeuring heeft tot doel het vastleggen van de huidige milieuhygiënische kwaliteit van de af te voeren grond in verband met het, middels een milieuhygiënische verklaring, bepalen van hergebruiksmogelijkheden als secundaire grondstof conform het Besluit bodemkwaliteit. 

 • Saneringen 

Een nader onderzoek kan, het huidige of geplande gebruik in acht nemend, een saneringsgeval naar voren brengen. Wat saneringen betreft is onze expertise: 

 • Opstellen saneringsplan of BUS-melding
 • Milieukundige begeleiding sanering, processturing
 • Verificatie en evaluatie(rapportage) sanering
milieutechniek

 

Heeft u interesse in onze dienst ? Neem contact met ons op

Stel hier uw vraag
Rob.bosch@socotec-geotechnics.nl

Neem contact op met

Ing. Rob Bosch

Adviseur milieutechniek 

Adviseur milieutechniek 

Rob.bosch@socotec-geotechnics.nl +31 499 729935