Het realiseren van constructies op wegen, spoorwegen, waterkeringen en bouwrijp maken op een slappe ondergrond brengen risico’s met zich mee voor de grondconstructie zelf en voor de omgeving waarin de grondconstructie wordt uitgevoerd. 

Deze risico’s kunnen leiden tot onvoorziene deformaties en zelfs bezwijken van de ondergrond en komen onder meer voort uit onzekerheden in de eigenschappen en de samenstelling van de ondergrond, en de voor het ontwerp gehanteerde rekenmodellen.

In de praktijk zal het gedrag van de ondergrond daardoor, in positieve of negatieve zin, afwijken van hetgeen voorspeld in het ontwerp.

Neem contact op met

Ing. Mario Weinberg

Senior Adviseur Infrastructuur & Bouwrijp maken, Uitvoeringsbegeleiding en Waterveiligheid

Senior Adviseur Infrastructuur & Bouwrijp maken, Uitvoeringsbegeleiding en Waterveiligheid

mario.weinberg@socotec-geotechnics.nl +31 6 15062702

De risico’s tijdens de realisatie kunnen worden gesplitst in : 

 • Afwijkingen van de uitgangspunten van het ontwerp die de planning van de realisatie beïnvloeden zoals : 
  • Ophoogtempo waarmee grondconstructie wordt gerealiseerd
  • Restzetting na oplevering
 • Ongewenste beïnvloeding van de omgeving

Met site engineering, ook wel uitvoeringsbegeleiding genoemd, kunnen de voornoemde risico’s beheersbaar worden gemaakt en kunnen deze risico’s binnen acceptabele grenzen worden gehouden. 

Site engineering vindt plaats door het werkelijke gedrag van de grond (zettingen, horizontale vervormingen en waterspanningen) tijdens de realisatiefase te meten/bewaken (zie monitoring) en middels analyse van deze metingen. 

Voorafgaand aan de realisatiefase van uw project kunnen wij de volgende diensten bieden : 

 • Opstellen van een geotechnisch uitgangspuntenrapport, het toetsen en eventueel optimaliseren van een bestaande geotechnische uitgangspunten (gebruikt voor het opstellen van het definitieve ontwerp)
 • Opstellen van een uitvoeringsontwerp (toetsing restzettingen, vaststellen ophoogtempo, beoordelen omgevingsbeïnvloeding, etc.)
 • Indien nodig het uitvoeren van aanvullend geotechnisch grond- en laboratoriumonderzoek voor het opstellen van een betrouwbaar uitvoeringsontwerp
 • Opstellen van een monitoringplan

Tijdens de realisatiefase van uw project kunnen wij u de volgende diensten bieden : 

 • Installeren en meten instrumenten om gedrag ondergrond tijdens realisatiefase te monitoren : 
  • Waterspanningsmeters (handmatig en automatisch meten)
  • Hellingmeetbuizen (handmatig en automatisch (SAAF) meten)
  • Automatische zakbaken
 • Geotechnische begeleiding tijdens uitvoering / site engineering op basis van meetgegevens realisatiefase (vrijgave van ophoogslagen, toetsing restzettingseis / vrijgave restzettingen, bewaken beïnvloeding omgeving, etc.)
 • Geotechnische materiaalkeuringen (vaststellen erosiebestendigheidscategorie klei, verdichtingscontrole klei en zand, toetsing RAW-eisen zand etc.)
uitvoeringsbegeleiding

Voorbeeldprojecten waarbij SOCOTEC succesvol site engineering heeft verricht : 

 • Verbetering Drontermeerdijk (Boskalis)
 • Versterking Eemdijken Zuid (Aannemerscombinatie Dijkencombi)
 • Bouwrijp maken : 
  • Thiendenland II te Schoonhoven voor woningbouw (Aannemersbedrijf Vissers Ploegmakers)
  • Bedrijventerrein Zevender te Schoonhoven (Aannemersbedrijf Vissers Ploegmakers)
  • Bedrijventerrein Oudeland te Berkel en Rodenrijs (Gemeente Lansingerland)
uitvoeringsbegeleiding

Heeft u interesse in onze dienst ? Neem contact met ons op

Stel hier uw vraag
mario.weinberg@socotec-geotechnics.nl

Neem contact op met

Ing. Mario Weinberg

Senior Adviseur Infrastructuur & Bouwrijp maken, Uitvoeringsbegeleiding en Waterveiligheid

Senior Adviseur Infrastructuur & Bouwrijp maken, Uitvoeringsbegeleiding en Waterveiligheid

mario.weinberg@socotec-geotechnics.nl +31 6 15062702