SOCOTEC is gecertificeerd en heeft gediplomeerde adviseurs, die EnergiePrestatie-berekeningen kunnen uitvoeren. Deze berekeningen zijn onderdeel van de bouwbesluittoets en worden uitgevoerd volgens NTA-8800.

Energieprestatie-berekeningen  

SOCOTEC is gecertificeerd en heeft gediplomeerde adviseurs die voor u EnergiePrestatie-berekeningen (EP) kunnen uitvoeren. Deze EP-berekeningen zijn onderdeel van de bouwbesluittoets en worden uitgevoerd volgens de NTA-8800 rekenmethodiek voor zowel woningen als utiliteit.  

Neem contact op met

Erik Giesen

Coördinator bouwkunde & bouwfysica

Coördinator bouwkunde & bouwfysica

erik@invent.nl +31 593 541045

Onze EP-berekeningen

Om de juiste uitgangspunten te bepalen voor de bouwbesluittoets kunnen wij een adviserende EP-berekening opstellen. In het advies brengen wij in beeld wat er minimaal nodig is om aan de bouwbesluiteisen te voldoen. Indien gewenst kunnen ook meerdere varianten worden opgesteld, waarbij gekeken wordt naar een alternatieve manier om aan de eisen te voldoen.

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning moeten een EP-berekening en voorlopig energielabel worden opgesteld en geregistreerd. Bij woningbouw (grondgebonden) dient dit voor elke woning te gebeuren. In de EP-berekening wordt aangetoond dat met de toegepaste bouwkundige en installatietechnische eigenschappen wordt voldaan aan de EP-indicatoren (EP1, EP2 en EP3) en de indicator die de oververhitting aangeeft (TO-juli). De uitkomsten van de EP-berekening(en) en voorlopige energielabels worden geregistreerd bij RVO. De EP-berekening maakt vervolgens deel uit van de aanvraag omgevingsvergunning.

Bij oplevering moet de EnergiePrestatie opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk toegepaste bouwkundige en installatietechnische eigenschappen. Om deze definitieve vaststelling te doen, is het van groot belang dat de juiste informatie tijdens het werk wordt vastgelegd en dat een volledig uitvoeringsdossier aan de EP-adviseur wordt overhandigd. De EP-adviseur zal een inspectie op locatie uitvoeren voor definitieve vaststelling. De uitkomsten van de EP-berekening van de daadwerkelijk gerealiseerde situatie worden opnieuw geregistreerd bij RVO. Hiermee wordt ook het definitieve energielabel vastgesteld.

bouwbesluitberekeningen

Daglichtberekeningen 

Met een daglichtberekening volgens de NEN 2057 wordt gecontroleerd of het gebouw zorgt voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. Hierbij wordt getoetst volgens de geldende eisen voor het betreffende gebouw (gebruiksfunctie). Een daglichtberekening is verplicht bij de bouw, groot onderhoud of de renovatie van een gebouw. Hiermee kan worden aangetoond dat er voldoende daglichtopeningen aanwezig zijn om te voldoen aan de gestelde eisen. 

Ventilatieberekeningen 

Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning moet een ventilatieberekening volgens de NEN 1087 worden opgesteld. Hiermee wordt berekend hoeveel ventilatie er minimaal aanwezig moet zijn per verblijfsruimte of -gebied om aan de eisen te voldoen. Dit wordt ook visueel weergegeven in een ventilatiestroomschema. Ook wordt gelijktijdig de spui-ventilatieberekening gemaakt. Hiermee wordt bepaald hoeveel en hoe groot de te openen delen moeten zijn. 

Rc-waarde Berekenen 

Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning of de oplevering moet per constructie de Rc of U-waarde bepaald worden voor de EP-berekening. Deze moet volgens de NTA 8800 worden berekend. 

Milieu Prestatie Berekening Gebouwen 

Tot slot moet bij de aanvraag van omgevingsvergunning een MPG-berekening worden opgesteld. Hiermee wordt de schaduwprijs berekend van de milieubelasting door de toe te passen materialen. Dit is verplicht voor woningbouw (per woningtype) en voor kantoorfuncties >100 m2. 

Hoe duurzamer het materiaalgebruik, hoe lager de MPG-score. Met behulp van de Nationale Milieu database worden de hoeveelheden van alle toe te passen materialen doorgerekend. Met de MPG-berekening kan worden aangetoond dat het ontwerp voldoet aan de gestelde eis. 

Meer informatie over bouwbesluitberekeningen Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
erik@invent.nl

Neem contact op met

Erik Giesen

Coördinator bouwkunde & bouwfysica

Coördinator bouwkunde & bouwfysica

erik@invent.nl +31 593 541045