Het kan raadzaam zijn om een woning bouwkundig te keuren om inzicht te verkrijgen in de bouwkundige staat van de woning. Ook kunnen wij nulmeting, vochtinspectie, meeloopkeuring en opleveringskeuring voor u uitvoeren.  

Heeft u een woning op het oog? Dan is het zeer aan te raden deze bouwkundig te laten keuren. Zo krijgt u inzicht in de staat van de woning, een raming van eventuele herstelkosten én u staat juridisch sterker in het kader van uw onderzoekplicht. Onze vakkundige inspecteurs bekijken en rapporteren over tal van aspecten van de woning. Vraagt uw geldverstrekker om een bouwkundig rapport? Al onze rapportages zijn voorzien van de nodige NHG bijlagen. Wij verzorgen bouwkundige keuringen voor alle soorten panden volgens de geldende normen, met duidelijke toelichting en rapportage. 

Neem contact op met

Jelle Windhorst

Bouwkundig inspecteur

Bouwkundig inspecteur

vd@socotec.nl +31 88 8001500

Om de bouwkundige keuring uit te voeren, bezoekt een van onze bouwkundigen de woning. Hierbij kunt u vanzelfsprekend aanwezig zijn. Tijdens een rondgang door de woning bekijkt de inspecteur allerlei bouwkundige aspecten. Na afronding van de keuring beschrijft de inspecteur zijn bevindingen in een uitgebreide rapportage die u van ons digitaal ontvangt. Onderdelen van de woning die worden beoordeeld, zijn onder meer de gevels, vloeren, kelder, riolering, het dak en de dakconstructie, het sanitair, de kozijnen, waterleidingen, schoorsteen, dakdoorvoeren, keuken, trappen, tegelwerk, schilderwerk, hang- en sluitwerk en kitwerk. Al deze elementen worden realistisch beoordeeld, waarbij u wordt gewaarschuwd voor mogelijke gebreken en tekortkomingen van de woning en een raming krijgt van de hieraan verbonden herstelkosten op korte en middellange termijn. 

Met de resultaten weet u wat u te wachten staat, onderhandelt u scherper en maakt u onderaan de streep een nog meer weloverwogen aankoopbesluit voor de woning of het bedrijfsobject in kwestie.  

bouwkundige-keuringen

Woning Waardering

Stelsel (WWS)

Hoeveel huur u betaalt, staat in uw huurcontract. Hoe hoog die (kale) huur mag zijn hangt af van hoe goed uw huurwoning is. Het WWS-puntensysteem geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten weer. WWS staat voor WoningWaarderingsStelsel. Elk onderdeel van de woning, zoals bijvoorbeeld de oppervlakte(s), het energielabel of het sanitair, krijgt een aantal punten. Bij elkaar opgeteld leveren deze punten een maximale huurprijs op. Deze maximale huurprijs wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Op basis van het WWS-puntensysteem doen wij een opname van de woning en berekenen voor u het aantal punten en daarbij dus ook de maximale kale huurprijs voor uw woning. 


Desgewenst kunnen wij (voor een minimale meerprijs) bij de opname van het energielabel direct ook de WWS-punten opnieuw opnemen. Misschien bent u hier in eerste instantie wat terughoudend in, maar de praktijk wijst uit dat organisaties hier na afloop vaak heel anders over denken. Er blijven vaak heel wat punten liggen voor eenvoudig realiseerbare zaken, zoals betegeling in de keuken of badkamer. 

Hoeveel huur u betaalt, staat in uw huurcontract. Hoe hoog die (kale) huur mag zijn hangt af van hoe goed uw huurwoning is. Het WWS-puntensysteem geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten weer. WWS staat voor WoningWaarderingsStelsel. Elk onderdeel van de woning, zoals bijvoorbeeld de oppervlakte(s), het energielabel of het sanitair, krijgt een aantal punten. Bij elkaar opgeteld leveren deze punten een maximale huurprijs op. Deze maximale huurprijs wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Op basis van het WWS-puntensysteem doen wij een opname van de woning en berekenen voor u het aantal punten en daarbij dus ook de maximale kale huurprijs voor uw woning. 


Desgewenst kunnen wij (voor een minimale meerprijs) bij de opname van het energielabel direct ook de WWS-punten opnieuw opnemen. Misschien bent u hier in eerste instantie wat terughoudend in, maar de praktijk wijst uit dat organisaties hier na afloop vaak heel anders over denken. Er blijven vaak heel wat punten liggen voor eenvoudig realiseerbare zaken, zoals betegeling in de keuken of badkamer. 

Vooropname (0-METING) 

Tijdens bouwwerkzaamheden kan er schade ontstaan aan (naastgelegen) gebouwen (belendingen) of infrastructuur. Een vooropname (nulmeting) is essentieel voor iedere bezitter van een pand dat in de directe omgeving staat van waar (zware) bouwwerkzaamheden uitgevoerd zullen worden. Dit geldt niet alleen voor particulieren, maar ook voor aannemers, verzekeraars, gemeenten, bouwbedrijven en wooncorporaties. Door reeds aanwezige gebreken al op voorhand te hebben vastgelegd, kan worden bepaald of de bouwende partij hiervoor wel of niet aansprakelijk is. Blijkt dit het geval, dan is de nulmeting metingsrapportage voor alle betrokken partijen een uitstekend uitgangspunt om de schade te berekenen. 

In de praktijk zien we dat de uitvoer van vooropnames of nulmeting vooral een preventief effect hebben op schadeclaims. Voor de zaken die wel spelen volgt snel een antwoord op de schuldvraag (causaliteitsvraag) en de omvang van de schade, zodat langdurige discussies en procedures worden voorkomen. Onze ervaren inspecteurs weten tijdens deze vooropnames exact waar op te letten en rapporteren alle relevante bevindingen in een duidelijke rapportage. 

Tijdens de vooropname wordt vastgelegd wat de bouwtechnische staat en toestand is van een pand. Hierbij wordt alle schade als scheurvormingen, zowel interieur als exterieur, nauwkeurig geïnventariseerd en opgeschreven. U weet dan precies in welke staat uw pand verkeerd, en dat kan zeer van nut zijn wanneer er zware bouwwerkzaamheden in de directe omgeving van uw pand uitgevoerd gaan worden. Mocht er schade optreden aan het pand na de nulmeting, dan kunt u dit aantonen en degene die hiervoor verantwoordelijk is aansprakelijk stellen.  

De nulmeting is dus waardevol wanneer uw pand in een gebied staat waar gebouwd gaat worden, dus waar het risico groot is dat uw pand schade oploopt. Dit gebeurt vaak wanneer er zware werkzaamheden worden uitgevoerd in de directe omgeving van het pand zoals heiwerkzaamheden, ontgravingen, afgravingen, zwaar transport, verlaging grondwaterpeil, verkeersdrempels, et cetera. 

Uw pand kan als gevolg hiervan bijvoorbeeld scheef gaan staan, of stuc- of tegelwerk kan losraken. Dankzij de nulmeting die u voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden heeft laten uitvoeren, hoeft u niet voor de kosten op te draaien. 

Onze nulmeting metingsrapportage kan worden gebruikt als bewijslast en worden als zodanig geaccepteerd. De vooropnames zijn immers neutraal en onafhankelijk. Wij gaan discreet met uw situatie om en het rapport, voortvloeiend uit de vooropname (0-meting), dient als bewijslast tegen degene die aansprakelijk is voor de schade aan uw pand.

Vochtinspectie 

Vochtproblemen kunnen significante schade veroorzaken aan constructies en hebben verschillende oorzaken. Daarom is het belangrijk om de oorzaak nauwkeurig vast te stellen. Een vochtinspectie helpt u hierbij. 

Tijdens een vochtinspectie inspecteren wij de onderdelen die mogelijk verband houden met de aard van het vochtprobleem. Ook wordt bekeken waar het vocht vandaan kan komen en of het probleem vanuit de binnen- of buitenzijde moet worden opgelost. 

Na afloop analyseren wij de bevindingen en ontvangt u een uitgebreid rapport en indicatie van de eventuele herstelkosten. Zo kunt u goed geïnformeerd beslissen hoe u verder gaat. 

Vochtproblemen zijn zeer vervelend en moeten tijdig worden aangepakt om verdere schade te voorkomen. In de eerste fase van oorzaakbepaling is het van belang dat een vakbekwame en ervaren inspecteur goed naar het totaalplaatje kijkt. Door dit te doen kan volledig inzicht in de problemen én oplossingen worden verkregen. 

De inspecteur bekijkt allereerst hoe de woning of gebouw is opgebouwd. Wat is de constructie? Welke bouwmaterialen zijn er gebruikt? Vervolgens wordt gekeken naar de soort vochtproblematiek. Is er sprake van grondvocht, doorslag, hygroscopisch vocht, optrekkend vocht of condensvocht? Ook kunnen metingen worden verricht om vochtpercentages en penetratiehoogtes te bepalen. 

Het uiteindelijke resultaat is een duidelijke en bondige rapportage met de informatie die u nodig heeft, zoals geadviseerde werkmethoden, bereikbaarheid, doorlooptijden en eventuele alternatieve oplossingen. Daarmee kunt u goed geïnformeerd door naar de volgende stap in het herstelproces.

Meeloopkeuring 

Voor een meeloopkeuring bezoekt één van onze deskundigen de woning of het bedrijfspand dat u op het oog heeft. Samen met u wordt het hele pand met een vakkundig oog bekeken, om te zien of de bouwkundige staat in orde is. Eventuele gebreken worden direct aangegeven en besproken, waarbij onze deskundige vaak ook een inschatting van de herstelkosten kan noemen. Een meeloopkeuring is dus een bouwkundige keuring zonder rapport waardoor het ook voordeliger is. 

Tijdens de meeloopkeuring krijgt u verder eventueel handige onderhoudstips voor uw woning die vaak niet bij iedereen bekend zijn. Ook na de keuring is er tijd om na te bespreken met de deskundige, die u zijn algehele beeld zal geven en waar nodig individuele punten met u bespreekt. Dit kunt u meenemen in uw aankoopbesluit.

Opleveringskeuring 

Terwijl de aannemer of andere verkopende partij u door de woning begeleid en alle belangrijke zaken aan en in de woning aan u uitlegt loopt onze bouwkundige inspecteur mee door de woning of het gebouw en beoordeelt of deze voldoet aan alle overeengekomen (redelijke) normen en eisen,  de technische omschrijving en de tekeningen. 

De aankoop van een woning of gebouw is natuurlijk ook een zakelijke overeenkomst, waarin beide partijen hun afspraken moeten nakomen. Indien de aannemer of andere verkopende partij punten niet goed oplevert, dan is het van belang om dit direct goed vast te laten leggen om te voorkomen dat gesteld wordt dat u een en ander heeft aanvaard. Onze bouwkundige inspecteur onderbouwt de geconstateerde gebreken op zakelijke wijze en weerlegt eventuele tegenwerpingen. 

Ons (beknopte) opleveringsrapport biedt u een overzicht van de geconstateerde gebreken, die aan het einde van de inspectie samen met de aannemer of andere verkopende partij nogmaals worden doorlopen. Het proces verbaal van oplevering die door deze partij wordt opgesteld zijn de overeengekomen afspraken over de geconstateerde gebreken aan het einde van de oplevering. 
In ons beknopte opleveringsrapport staan vaak nog gebreken of opmerkingen die tijdens de inspectie door de aannemer of andere verkopende partij direct zijn opgelost. Deze punten komen vaak niet meer terug op het proces verbaal van oplevering van de aannemer of andere verkopende partij. Nadat de gebreken verholpen zijn helpt ons beknopte opleveringsrapport u natuurlijk ook om te controleren of alle hierin opgenomen zaken ook daadwerkelijk zijn verholpen.

Wilt u advies over onze bouwkundig keuringen Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
vd@socotec.nl

Neem contact op met

Jelle Windhorst

Bouwkundig inspecteur

Bouwkundig inspecteur

vd@socotec.nl +31 88 8001500