Een grondwatermeetnet is een stelsel van peilbuizen om grondwaterstanden periodiek waar te nemen.

SOCOTEC heeft alle in-house expertise om u volledig te ontzorgen: van het volledig ontwerpen en inrichten van het meetnet tot aan de presentatie van de gemeten data. SOCOTEC biedt verschillende meetmethoden om de grondwaterdynamiek in kaart te brengen. Een methode is het gebruik van offline drukopnemers.

De drukopnemers worden in de peilbuizen geplaatst en meten de druk in de peilbuis. De meetwaarde afkomstig van de drukopnemers meten naast de druk van de waterkolom tevens de luchtdruk. SOCOTEC compenseert per kwartaal de meetwaardes met de luchtdruk waarbij wij tevens een validatie handmeting uitvoeren. Na validatie van de data rapporteren wij de gevalideerde meetreeksen schriftelijk.

Neem contact op met

ing. Henk Bardoel

Afdelingshoofd Geo-Monitoring

Afdelingshoofd Geo-Monitoring

Henk.bardoel@socotec-geotechnics.nl +31 499 471792
grondwatermonitoring

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid de grondwaterdynamiek real-time te volgen via telemetrische gegevensverzameling. Dit bestaat uit het registeren van de grondwaterstand door sensoren waarna de data via een communicatieverbinding wordt doorgestuurd naar het webportaal van SOCOTEC. De data is live in te zien en te exporteren voor eigen gebruik en analyse.

Grondwater,monitoring on-site

grondwatermonitoring

Gedurende de bouwwerkzaamheden is het van belang dat de grondwaterstand wordt gemonitord. Dit kan van belang zijn om de theorie aan de praktijk te koppelen, door bijvoorbeeld een actuele grondwaterstand te kunnen koppelen aan de gemaakte berekeningen, ofwel om te verifiëren dat er binnen de grenzen van het monitoringsplan wordt gewerkt bij bijvoorbeeld de inzet van een bemaling.

De grondwatermonitoring kan worden verricht middels online sensors waardoor real-time online de grondwaterstand kan worden gemonitord. Dit geeft inzicht voor zowel de aannemer als de opdrachtgever.

Tevens is het mogelijk om alarmeringen in te stellen zodat tijdig kan worden bijgestuurd.

Waterspanningsmetingen 

De stabiliteit van de ondergrond van uw bouwlocatie kan door de opbouw van waterspanningen (letterlijk) onder druk komen te staan, met mogelijk bezwijken van de ondergrond tot gevolg. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een groot gewicht zoals ophoging of materieel. Door het monitoren van de waterspanning met waterspanningsmeters wordt dit bewaakt en kan bezwijken van de ondergrond daarmee worden voorkomen. 

SOCOTEC plaatst deze waterspanningsmeters op uw locatie. Afhankelijk van de locatie gebeurt dit handmatig of met een minirups. 

We sluiten de waterspanningsmeters aan op een datalogger die de druksensoren van stroom voorziet, de metingen automatisch uitleest en via internet verzendt. 

SOCOTEC presenteert de meetdata op een web portal, met een inlogcode kunt u zelf de data real time inzien en exporteren voor eigen gebruik en analyse. 

grondwatermonitoring

Infiltratie- en doorlatenheidsvermogen  

Geohydrologisch kan de bodem gekarakteriseerd worden aan de hand van de waterdoorlatendheid van het grondpakket. Extreme neerslagsituaties en toenemende verhardingen vragen om meer infiltratiecapaciteit op en onder het grondoppervlak in de vorm van bijvoorbeeld ingegraven infiltratiekratten of de ontwikkeling van wadi’s. Waterdoorlatendheidsmetingen geven inzicht in de geschiktheid voor dergelijke toepassingen. Ook voor het opstellen van een bemalingsadvies is het van belang inzicht te krijgen in de doorlatendheid. 

SOCOTEC bepaalt de waterdoorlatendheid (k-waarde) door in het veld putproeven uit te voeren. Dit kan zowel in de onverzadigde als in de verzadigde zone. 

Wij gebruiken waterdoorlatendheidsmetingen o.a. bij infiltratieonderzoeken. 

Bodemvochtmetingen 

Bij de stabiliteit van een veenkade spelen een aantal zaken een rol. Een van deze zaken is de vochtigheid van het veen. Een laag vochtgehalte kan een negatieve invloed hebben op de stabiliteit van een veenkade. Het vochtgehalte van veen (of andere grondsoorten) kan worden bepaald door een ongeroerd grondmonster in het veld te nemen en dit monster in het laboratorium in een oven te drogen. Nadeel van deze methode is dat hiervoor eerst een ongeroerd monster in het veld moet worden genomen en dat het vastgestelde watergehalte een momentopname is. 

De toepassing van bodemvochtsensoren bieden hierin uitkomst. Deze sensoren worden ondergronds op de gewenste diepte aangebracht waarmee op een gewenste frequentie (bijvoorbeeld 6 maal per dag) de bodemvochtsituatie inzichtelijk wordt gemaakt. SOCOTEC presenteert de meetdata op een web portal, met een inlogcode kunt u zelf de data real time inzien en exporteren voor eigen gebruik en analyse. 

grondwatermonitoring

Meer weten over onze missies? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
Henk.bardoel@socotec-geotechnics.nl

Neem contact op met

ing. Henk Bardoel

Afdelingshoofd Geo-Monitoring

Afdelingshoofd Geo-Monitoring

Henk.bardoel@socotec-geotechnics.nl +31 499 471792