Projecten in de bouw- en infrastructuursector gaan altijd gepaard met risico’s, zowel voor de projecten zelf als voor de omgeving.

Kennis van en ervaring met deze risico’s zijn bepalend voor het succes van het project, specifiek wanneer het gaat om het ontwerp en de uitvoering van funderingen voor alle soorten gebouwen en infrastructuur als (water-) wegen, bruggen, tunnels, waterkeringen (sluizen, stuwen, dijken) en kabels en leidingen. Dit vraagt een gedegen analyse van de invloed op de omgeving.   

Van (pre)ontwerp tot en met de oplevering

Leder project vereist een goed fundament! Dat begint met grondonderzoek, gevolgd door een gedegen advies voor de fundering, bouwput en beoordeling van de invloed van de voorgenomen werkzaamheden op de omgeving. De ingenieurs van SOCOTEC zijn gespecialiseerd in deze werkzaamheden en staan aan uw zijde voor kwalitatief onderzoek, ontwerp en uitvoeringsadvies voor onder meer paalfunderingen, grond- en waterkerende constructies (palenwanden, damwanden, grout-constructies e.d.), bouwputten, dijkversterkingen etc. Daarbij wordt ook nauwkeurig de impact van de werkzaamheden op de omgeving (gebouwen, infrastructuur, milieu e.d.) betrokken.  

Graag staan we onze opdrachtgevers bij in het analyseren van de technische en contractuele risico’s, niet alleen voor de geotechnische en geohydrologische vraagstukken, maar ook voor de beoordeling van het constructief ontwerp en de uitvoering van gebouwen en infrastructuur in het kader van de kwaliteitsborging van projecten.

Neem contact op met

Ir. Ben van der Kwaak, NIVRE re

Manager Bouw & Techniek

Manager Bouw & Techniek

b.vd.kwaak@hanselman.nl +31 6 10050480

ing. Harold (H.P.) J. Penninx

Manager Bouw & Infra / Senior schade-expert

Manager Bouw & Infra / Senior schade-expert

h.penninx@hanselman.nl +31 6 55347227

Ing. H.M. Erik Geurtjens

CEO Geotechniek

CEO Geotechniek

egeurtjens@inpijn-blokpoel.com +31 6 51501862

Zo bieden wij Technische Inspectie Services (TIS) in het kader van VGV / IDI verzekeringen en de voorgenomen invoering van de Wet Kwaliteit Borging (WKB). 

Overigens kunnen we in een zeer vroege fase van een projectontwikkeling een Vastgoed OntwikkelingsScan (VOS) uitvoeren waarbij we op basis van onze eigen database met ondergrondinformatie en openbare bronnen inzicht kunnen geven in de belangrijkste aspecten/risico’s waarmee rekening dient te worden gehouden indien op een bepaalde locatie een project wordt ontwikkeld. Gedacht kan hierbij worden aan inzicht in de bodemopbouw,  funderingswijze / paallengte, grondwaterniveaus ’s, aanwezige grond(water) verontreinigingen, staat en funderingswijze belendingen, restricties door (grondwater)beschermingszones etc.  

Bouwen is het managen van risico’s 

De praktijk leert dat het loont om tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden de geïdentificeerde risico’s te monitoren. SOCOTEC biedt een breed scala aan diensten om projectrisico’s te beheersen door deze vooraf vast te leggen (met bijvoorbeeld een bouwkundige opname van de omgeving en een monitoringsplan), te meten en te evalueren. Zo zijn de werkzaamheden tijdig bij te stellen indien metingen daartoe aanleiding geven.  

Wij beschikken over eigen meetapparatuur, deskundigen die de meetapparatuur installeren en de metingen (op afstand) bewaken en een gesprekspartner zijn indien de meetresultaten aanleiding geven tot het aanpassen van de werkzaamheden.  

Wilt u ondersteuning bij uw structurele en Constructies en Infrastructuur ? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
h.penninx@hanselman.nl

Neem contact op met

Ir. Ben van der Kwaak, NIVRE re

Manager Bouw & Techniek

Manager Bouw & Techniek

b.vd.kwaak@hanselman.nl +31 6 10050480

ing. Harold (H.P.) J. Penninx

Manager Bouw & Infra / Senior schade-expert

Manager Bouw & Infra / Senior schade-expert

h.penninx@hanselman.nl +31 6 55347227

Ing. H.M. Erik Geurtjens

CEO Geotechniek

CEO Geotechniek

egeurtjens@inpijn-blokpoel.com +31 6 51501862