Disclaimer Beilen

Definities

 • SOCOTEC Building Performance: SOCOTEC, gevestigd te Beilen onder KvK nr. 04058355. SOCOTEC is als bedrijf gecertificeerd bij SKW certificatie en heeft gediplomeerde medewerkers beschikbaar voor zowel woningbouw als voor utiliteitsgebouwen.
 • Opdrachtgever: degene met wie SOCOTEC een overeenkomst is aangegaan.

Disclaimer

 • De op deze website getoonde informatie is door SOCOTEC met zorg samengesteld. SOCOTEC spant zich in om de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de juistheid van de gegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. SOCOTEC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website aangeboden informatie;
 • SOCOTEC sluit alle aansprakelijkheid uit voor welk dan ook directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. SOCOTEC is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is;
 • Naast de gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekeringen is SOCOTEC ook verzekerd tegen Cyber en Data Risks;
 • Verwijzingen naar andere websites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. SOCOTEC is uiterst selectief ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, maar kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten, diensten of informatie die daarop worden aangeboden.
 • U zult SOCOTEC en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen in welke vorm dan ook.
 • De gebouwen worden bezocht en ingemeten volgens de ISSO 82.1 voor woningen en de ISSO 75.1 utiliteitsgebouwen;
 • Certificatie is volgens de BRL9500-W woningen en woongebouwen en BLR9500-U utiliteitsgebouwen (methode 2020). Onze certificaten zijn beschikbaar op onze website www.socotec.nl/certificeringen;
 • De opdrachtgever wordt geacht medewerking te verlenen aan een eventueel herhalingsonderzoek t.b.v. kwaliteitsborging en certificering. Indien dit geweigerd wordt of omdat er geen toegang kan worden verkregen tot her-inspectie van de woning / utiliteitsgebouw, kan de registratie van de berekening en daarmee ook het energielabel van de betreffende woning / utiliteitsgebouw worden ingetrokken;
 • Het energielabel kan alleen geregistreerd worden, als de opdracht door de wettelijke eigenaar / een gemachtigde vertegenwoordiger van de woning of utiliteitsgebouw is verstrekt;
 • De gegevens die worden opgenomen in het monitoringsbestand zullen worden geregistreerd bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Door aanvaarding/ondertekening van deze aanbieding verklaart de opdrachtgever op de hoogte te zijn van het feit dat de gegevens in het monitoringsbestand zullen worden geregistreerd bij derden;
 • SOCOTEC aanvaard opdrachten conform de laatst uitgekomen DNR:

Rechtsverhouding DNR 2011 herziening, juli 2013

Toelichting op DNR 2011 herziening, juli 2013