Een periodieke inspectie volgens NEN 1010 of NEN 3140 geeft u zekerheid dat uw bestaande elektrotechnische installatie of elektrische arbeidsmiddelen zijn aangelegd volgens de actuele regelgeving en veilig kunnen worden gebruikt. 

NEN 1010 en NEN 3140 

NEN 1010 is dé norm voor elektrische (laagspannings-) installaties. Het doel van NEN 1010 is om een veilige installatie te ontwerpen en realiseren. Zo mogen elektrische voorzieningen niet leiden tot gevaarlijke situaties en moeten deze beschermd worden tegen oververhitting door overbelasting. 

Om dit blijvend te borgen is in deze norm een hoofdstuk opgenomen voor periodieke inspectie. 

NEN 3140 is dé norm voor de bedrijfsvoering van elektrische (laagspannings-) installaties. Het doel van NEN 3140 is om een veilig gebruik te kunnen maken van elektrische installaties en -arbeidsmiddelen als ook om daaraan veilig (onderhouds)werkzaamheden en inspecties uit te voeren. 

Het belangrijkste verschil tussen een periodieke inspectie volgens NEN 1010 en NEN 3140 is dat NEN 3140 is geschreven in het perspectief van de Arbowet. 

Neem contact op met

Harold (A.H.G.P.) Janssen

Manager Techniek

Manager Techniek

hjanssen@proscan.nl +316 29567690

Ronald J. Dijkstra

Manager Commercie & Innovatie

Manager Commercie & Innovatie

r.dijkstra@hanselman.nl +31 6 10073667

Een tweede belangrijk verschil is dat NEN 3140 ook van toepassing is op elektrische arbeidsmiddelen. Elektrische arbeidsmiddelen zijn alle (verplaatsbare) toestellen met een stekker, bijvoorbeeld computers, koffiezetapparaten en boormachines. 

De rol van elektrische inspecties

Als u uw bestaande elektrische installatie veilig in gebruik wilt blijven behouden, dan laat u een periodieke inspectie uitvoeren. 

Als u dat doet in het kader van een werkgever – werknemer relatie, dan laat u die inspectie uitvoeren volgens NEN 3140. Als u dat niet om deze reden doet, dan laat u die inspectie uitvoeren volgens NEN 1010. 

Wilt u uw elektrische arbeidsmiddelen laten inspecteren, dan kan dit ook volgens NEN 3140. 

Het doel van de (periodieke) inspectie is te controleren of de elektrische laagspanningsinstallaties dan wel elektrische arbeidsmiddelen voldoen aan de technische voorschriften en veiligheidsnormen, minimaal zoals deze van kracht waren ten tijde van de aanleg van de te inspecteren installatie of het te inspecteren installatiedeel of minimaal aan de vigerende NEN 3140 voor zover van toepassing op elektrische arbeidsmiddelen. 

Hierbij worden eventuele voorkomende afwijkingen die de werking kunnen belemmeren of een mogelijke gevarenbron kunnen zijn, geïnventariseerd, zodat deze kunnen worden verholpen en er kan worden gekomen tot een veilige installatie voor zijn gebruikers en een veilig gebruik van de elektrische arbeidsmiddelen. 

De NEN 1010 wordt vanuit het Bouwbesluit voorgeschreven bij nieuw gerealiseerde installaties. De elektrotechnische installaties in het gebouw moeten dus volgens deze norm worden uitgevoerd. 

In het kader van de Arbowet bent u verplicht om zorg te dragen voor de veiligheid van uw elektrische installaties. NEN 3140 is daarbij niet voorgeschreven, maar wel wordt gesteld dat als u aan de bepalingen van NEN 3140 voldoet, u daarmee voldoet aan uw verplichting uit de Arbowet ten aanzien van deze. 

Voor beiden normen geldt dat u deze inspectie dus laat uitvoeren om nauwgezet na te gaan of uw elektrische installatie aan de veiligheidsvoorschriften als opgenomen in NEN 1010 voldoet en deze zonder risico voor mens en gebouw kan worden gebruikt. 

Door deze inspectie uit te laten voeren door een medewerker van ProScan bent u ervan verzekerd dat deze professioneel, vakkundig en met juiste toepassing van de voorschriften wordt uitgevoerd. 

De inspectie wordt doormiddel van visuele controles en metingen uitgevoerd. 

Bij deze inspectie worden de (meeste) installaties steekproefsgewijs gecontroleerd. Het betreft dus een minder uitvoerige en intensieve inspectie van uw gehele installaties dan een eerste inspectie volgens NEN 1010. 

Elektrische arbeidsmiddelen mogen, afhankelijk van een aantal factoren, ook steekproefsgewijs worden geïnspecteerd, maar veelal worden alle arbeidsmiddelen aan een inspectie onderworpen. 

Hoe vaak deze inspectie dient te worden uitgevoerd, is afhankelijk van een aantal factoren. Er wordt een risico-inventarisatie gedaan waarbij gekeken wordt naar bijvoorbeeld hoe oud de installatie is, wat de kwaliteit daarvan nu is, wat de omgevingsinvloeden zijn en of die wordt gebruikt door leken of deskundigen. Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen is de uitkomst dat een inspectie misschien wel jaarlijks of maar eens in de 15 jaren plaats zou moeten vinden. 

Eenzelfde procedure geldt voor de elektrische arbeidsmiddelen waarbij gekeken wordt naar bijvoorbeeld hoe vaak de arbeidsmiddelen worden gebruikt, wat de deskundigheid van de gebruikers van de arbeidsmiddelen is, wat de omgevingsinvloeden zijn en wat de kans op beschadiging is. Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen is de uitkomst dat een inspectie misschien wel jaarlijks of maar eens in de 7 jaren plaats zou moeten vinden. 

periodic-inspection-nen1010-nen3140

Wilt u meer informatie over deze inspectie? Neem contact met ons op

Wilt u weten wat een inspectie kost?

Neem contact met ons op
hjanssen@proscan.nl

Deze inspectie kan ook onder de certificeringsregeling van SCIOS worden uitgevoerd, zie daarvoor SCIOS scope 8 inspectie.

Neem contact op met

Harold (A.H.G.P.) Janssen

Manager Techniek

Manager Techniek

hjanssen@proscan.nl +316 29567690

Ronald J. Dijkstra

Manager Commercie & Innovatie

Manager Commercie & Innovatie

r.dijkstra@hanselman.nl +31 6 10073667