Een inspectie van de elektrische installatie op basis van NEN 3140 en volgens SCIOS scope 8 is bedoeld om de arbeidsveiligheid van een nieuwe of bestaande installatie vast te stellen. 

SCIOS 

SCIOS is een stichting die zich bezighoudt met een kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Dit kwaliteitssysteem is ondergebracht in de SCIOS-certificatieregeling. Van daaruit worden onder andere het inspectiebedrijf en de inspecteur van het inspectiebedrijf geauditeerd. U bent daarmee gegarandeerd van een kwalitatief hoge en gecertificeerde inspectie. 

Eerste Bijzonder Inspectie (EBI) 

Deze inspectie komt overeen met een eerste inspectie volgens NEN 1010 en is gebaseerd op een technisch document gepubliceerd door SCIOS. 

Een EBI is de inspectie van nieuwe en al in gebruik zijnde elektrische installaties om te verifiëren of deze voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder Woningwet, Arbowet, wet Milieubeheer en Warenwet. De invulling van de wetgeving vindt plaats door toepassing van onder meer NEN 1010. 

Neem contact op met

Harold (A.H.G.P.) Janssen

Manager Techniek

Manager Techniek

hjanssen@proscan.nl +316 29567690

Ronald J. Dijkstra

Manager Commercie & Innovatie

Manager Commercie & Innovatie

r.dijkstra@hanselman.nl +31 6 10073667

Periodieke Inspectie (PI) 

Deze inspectie komt overeen met een periodieke inspectie volgens NEN 1010 en NEN 3140 en is eveneens gebaseerd op een technisch document gepubliceerd door SCIOS. 

Een PI is de inspectie van bestaande elektrische installaties om vast te stellen of de installatie voldoet aan het juiste veiligheidsniveau. Scope 8 PI heeft NEN 3140 voor dat gedeelte dat betrekking heeft op de inspectie van elektrische installaties als uitgangspunt.

De rol van elektrische inspecties

Als u uw bestaande elektrische installatie veilig in gebruik wilt nemen dan wel veilig in gebruik wilt blijven behouden en deze onder een kwaliteitsmanagementsysteem wilt laten inspecteren, dan laat u een SCIOS Scope 8 inspectie uitvoeren. 

Tevens kunnen deze inspecties worden vereist binnen een overeenkomst of door een verzekeringsmaatschappij. 

Het doel van de (periodieke) inspectie is te controleren of de elektrische laagspanningsinstallaties voldoen aan de technische voorschriften en veiligheidsnormen, minimaal zoals deze van kracht waren ten tijde van de aanleg van de te inspecteren installatie of het te inspecteren installatiedeel. 

Hierbij worden eventuele voorkomende afwijkingen die de werking kunnen belemmeren of een mogelijke gevarenbron kunnen zijn, geïnventariseerd, zodat deze kunnen worden verholpen en er kan worden gekomen tot een veilige installatie voor zijn gebruikers. 

De NEN 1010 wordt vanuit het Bouwbesluit voorgeschreven bij nieuw gerealiseerde installaties. De elektrotechnische installaties in het gebouw moeten dus volgens deze norm worden uitgevoerd. Om zekerheid te krijgen of een installatie aan deze belangrijke eisen voldoet wordt een Scope 8 EBI uitgevoerd. 

In het kader van de Arbowet bent u verplicht om zorg te dragen voor de veiligheid van uw elektrische installaties. NEN 3140 is daarbij niet voorgeschreven, maar wel wordt gesteld dat als u aan de bepalingen van NEN 3140 voldoet, u daarmee voldoet aan uw verplichting uit de Arbowet ten aanzien van deze. Met een Scope 8 PI voldoet u daarmee in elk geval ten aanzien van het inspectiegedeelte. 

Voor beiden normen geldt dat u deze inspectie dus laat uitvoeren om nauwgezet na te gaan of uw elektrische installatie aan de veiligheidsvoorschriften als opgenomen in NEN 1010 voldoet en deze zonder risico voor mens en gebouw kan worden gebruikt. 

Door deze inspectie uit te laten voeren door een medewerker van SOCOTEC bent u ervan verzekerd dat deze goed binnen de kaders van de certificeringsregeling, professioneel, vakkundig en met juiste toepassing van de voorschriften wordt uitgevoerd. 

Beide inspecties worden doormiddel van visuele controles en metingen uitgevoerd en aan de hand van een vooraf vastgesteld inspectieplan. 

Bij een Scope 8 EBI wordt alles gecontroleerd. Het betreft dus een zeer uitvoerige en intensieve inspectie van uw gehele, nieuwe elektrische installaties. 

Bij een Scope 8 PI worden de (meeste) installaties steekproefsgewijs gecontroleerd. Het betreft dus een minder uitvoerige en intensieve inspectie van uw gehele installaties dan een Scope 8 EBI volgens NEN 1010. 

Een Scope 8 inspectie (EBI en PI) wordt afgemeld in de SCIOS-portaal, ongeacht of tijdens de inspectie wel of geen constateringen zijn gedaan. Indien er constateringen zijn gedaan, dienen die binnen een redelijke termijn (veelal drie maanden) te worden verholpen. De wijze waarop dit is gedaan, zal door ons in overleg met u worden beoordeeld. Het kan mogelijk zijn dat een herinspectie moet worden uitgevoerd. Indien er geen constateringen zijn gedaan of de constateringen zijn verholpen en het herstel is daarvan door ons beoordeeld en akkoord bevonden, ontvangt u van ons een certificaat.

Hoe vaak deze inspecties dienen te worden uitgevoerd, is afhankelijk van een aantal factoren. Er wordt een risico-inventarisatie gedaan waarbij gekeken wordt naar bijvoorbeeld hoe oud de installatie is, wat de kwaliteit daarvan nu is, wat de omgevingsinvloeden zijn en of die wordt gebruikt door leken of deskundigen. Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen is de uitkomst dat een inspectie misschien wel jaarlijks of maar eens in de vijftien jaren plaats zou moeten vinden. 

inspectie-elektrische-installaties-volgens-scios-scope-8

Wilt u meer informatie over deze inspectie? Neem contact met ons op

Wilt u weten wat een inspectie kost?

Neem contact met ons op
hjanssen@proscan.nl

Neem contact op met

Harold (A.H.G.P.) Janssen

Manager Techniek

Manager Techniek

hjanssen@proscan.nl +316 29567690

Ronald J. Dijkstra

Manager Commercie & Innovatie

Manager Commercie & Innovatie

r.dijkstra@hanselman.nl +31 6 10073667