We leven in een deltagebied, wat betekent dat het grondwater zich nooit ver beneden onze voeten bevindt.

Bij werkzaamheden in de ondergrond en veranderingen van de ondergrondse situatie dient rekening te worden gehouden met het aanwezige grondwater.

Enkele voorbeelden zijn: 

 • Wanneer bijvoorbeeld moet worden gegraven voor de aanleg van een fundering of een kelder is de kans reëel dat dieper ontgraven wordt dan de heersende grondwaterstand. In dit geval is een bemaling benodigd om de grondwaterstand lokaal te verlagen en een droog en werkbaar ontgravingsvlak te creëren,

  Neem contact op met

  Drs. Rudi de Koning

  Adviseur bouwputten en bouwplaatsen & grondwaterbeheersing

  Adviseur bouwputten en bouwplaatsen & grondwaterbeheersing

  rudi.de.koning@socotec-geotechnics.nl +31 6 21449779
  • In veel Nederlandse steden en dorpen wordt van oudsher relatief schoon hemelwater via de riolering en de afvalwaterzuivering op snelle wijze afgevoerd naar het oppervlaktewater. Vanwege intensief ruimtegebruik, drinkwaterwinning, klimaatverandering en bescherming van natuur vraagt tevens om een duurzame wijze van omgaan met ons grondwater. Om de duurzame wijze van omgaan met hemelwater te stimuleren, is regelgeving in het leven geroepen die stimuleert hemelwater zoveel mogelijk op eigen terrein te infiltreren in de ondergrond,
  • Ondergrondse constructies in de ondergrond en grondwateronttrekkingen zullen in meer of mindere mate de stand en stroming van grondwater beïnvloeden. Indien geen mitigerende maatregelen getroffen worden, kunnen negatieve gevolgen, zoals wateroverlast of -tekort, in de omgeving optreden. 

  grondwaterbeheersing

  Voor uw vraagstukken zoals omgang met grondwater en hemelwater verzorgt SOCOTEC een breed spectrum aan geohydrologisch advies. Met een goede basis aan theoretische kennis in combinatie met veel praktijkervaring en een praktische instelling komen we samen met u tot inzicht in de geohydrologie en het antwoord op uw vraag. Voor uw bemalingsadvies en omgevingsbeïnvloeding, infiltratieadvies of andere grondwater-gerelateerde vraagstukken bent u bij SOCOTEC ingenieurs aan het goede adres. 

  SOCOTEC biedt u vanuit geohydrologisch oogpunt een totaalpakket doordat wij zelf het benodigde grond– en laboratoriumonderzoek verzorgen alsook de geotechnische monitoring

  Bemaling En Omgevingsbeïnvloeding 

  Indien grondwater onttrokken dient te worden, kan SOCOTEC een bemalingsadvies verzorgen, waarbij we aan de hand van veld-, laboratorium- en archiefonderzoek een geohydrologische schematisering van de ondergrond maken en het grondwaterregime op een locatie bepalen. Vervolgens berekenen we met een modelberekening (Modflow of MicroFEM) het onttrekkingsdebiet dat naar verwachting onttrokken wordt tijdens de realisatie van het project, bijvoorbeeld een bouwput, het totale waterbezwaar dat gemoeid is met de bemalingsperiode en de reikwijdte van het invloedsgebied van de bemaling. 

   
  SOCOTEC toetst de onttrekkingsdebieten en het waterbezwaar aan de regels van het bevoegd gezag die van belang zijn op de locatie om te onderzoeken of uw bemaling vergunningplichtig is. Bij het vóórkomen van een vergunningplicht, kunnen we de aanvraag van de watervergunning bij het bevoegd gezag voor u verzorgen. We voeren dan een studie uit naar de invloed van de grondwateronttrekking op de omgeving. Mogelijk dat er aanvullende analyses nodig zijn, bijvoorbeeld de verplaatsing van het zoet-/zout grensvlak of de verplaatsing van verontreinigingen. Ook deze berekeningen kan SOCOTEC voor u verzorgen. 

  Als gevolg van (geohydrologische) werkzaamheden, bijvoorbeeld door het verlagen van de grondwaterstand voor een bemaling, kan vervorming van of in de ondergrond optreden. Voornoemde aspect veroorzaakt een zekere mate van invloed naar de omgeving, zoals invloed op boven- en ondergrondse infrastructuur, archeologische vondsten in de ondergrond, (funderingen van) bebouwing of waterkeringen. Afhankelijk van de mate van invloed kan hierbij schade optreden aan de voornoemde objecten. Daarnaast kan een (tijdelijke) grondwaterstandsverlaging ook zorgen voor invloed op natuur en landbouw, voor verspreiding/verplaatsing van een aanwezige verontreinigingen in de ondergrond en voor de verplaatsing van een eventueel aanwezig zoet/zout grensvlak. 

  SOCOTEC kan u adviseren met betrekking tot deze omgevingsbeïnvloeding. Hierbij kan worden gedacht aan het maken van: 

  • Zettingsanalyses voor grondwaterstandsverlagingen en de invloed van de grondwaterstandsverlaging op bebouwing en infrastructuur

  • Stroombaananalyse 

   

  annotation-2023-10-02-153732annotation-2023-10-02-153752

   

  Voor deze analyses maken we gebruik van een geotechnisch grondonderzoek alsmede geotechnisch laboratoriumonderzoek dat we zelf kunnen uitvoeren. Voor de berekeningen maken we gebruik van eigen software, de Dserie van Deltares (D-Settlement) en (Modflow of MicroFEM)

  Een watervergunning wordt pas verleend als de negatieve beïnvloeding van de omgeving voldoende klein is. Bij negatieve invloed op de omgeving (bijvoorbeeld de verplaatsing van een verontreiniging) bepaalt Inpijn Blokpoel ingenieurs in overleg met u en het bevoegd gezag wat de beste oplossing is om de invloed te mitigeren. Pas als duidelijk is dat de beïnvloeding van de omgeving voldoende beperkt zal zijn, ronden we de rapportage af en dienen we de watervergunning in bij het bevoegd gezag. 

   

  (Hemelwater)infiltratie 

  Vaak is het nodig aan te geven hoe met hemelwater op een perceel moet worden omgegaan, bijvoorbeeld bij een wijziging van het bestemmingsplan of de aanvraag van een omgevingsvergunning in het kader van duurzaam waterbeheer en het daarmee samenhangende waterneutraal bouwen. 

   
  Hiertoe SOCOTEC in de eerste plaats of een locatie geschikt is voor de infiltratie van hemelwater. De opzet van het infiltratie onderzoek is gebaseerd op Module C2510 van de Leidraad Riolering (2015). 
   

  Een belangrijk onderdeel van deze toets is de k-waarde (waarde voor de doorlatendheid) van de ondergrond. De k-waarde van de ondergrond bepalen we in het veld met verschillende typen in-situ waterdoorlatendheidsmetingen en in het laboratorium middels correlaties met korrelverdelingen, falling head en constant head proeven. Met de in-situ waterdoorlatendheidsmetingen verkrijgen we inzicht in zowel de horizontale als de verticale k-waarde. 

   

  Naast het bepalen van de k-waarde is ook het grondwaterregime op de locatie belangrijk, met name de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG). Een infiltratievoorziening moet immers boven de GHG worden aangelegd. Het grondwaterregime kan op verschillende manieren worden bepaald. Doorgaans is in de omgeving van de projectlocatie een peilbuis beschikbaar in de database van TNO/BRO. Een statistische analyse van deze langjarige grondwaterstandgegevens geeft inzicht in het grondwaterregime op de locatie. 

  annotation-2023-10-02-153810

  Nadat het infiltratieonderzoek is afgerond kan SOCOTEC een watertoets voor u opstellen. Binnen een watertoets zijn diverse opties mogelijk. De toets kan beperkt blijven tot het bepalen van de benodigde bergings-/infiltratievolume voor hemelwater. De eisen hiervoor worden vaak door gemeente en/of waterschap gesteld en in hemelwaterbeleid vastgelegd. Overleg met de gemeente en/of het waterschap om meer duidelijkheid te krijgen over de exacte eisen is een standaard onderdeel van onze advieswerkzaamheden. 

  Op het moment dat het benodigde te bergen en/of te infiltreren volume is bepaald, wordt (indicatief) berekend welke dimensies een infiltratievoorziening moet hebben. 

  Meer weten over onze missies? Neem contact met ons op

  Neem contact met ons op
  rudi.de.koning@socotec-geotechnics.nl

  Neem contact op met

  Drs. Rudi de Koning

  Adviseur bouwputten en bouwplaatsen & grondwaterbeheersing

  Adviseur bouwputten en bouwplaatsen & grondwaterbeheersing

  rudi.de.koning@socotec-geotechnics.nl +31 6 21449779