De grootste risico’s bij het realiseren van een bouwwerk liggen in Nederland onder maaiveld. Daarom is het raadzaam om een gedegen grondonderzoek uit te laten voeren.

Enerzijds vanwege de sterke variatie in de ondergrond en hoge grondwaterstanden, anderzijds omdat steeds meer binnenstedelijk wordt gebouwd en met name ook steeds hoger. Om de ondergrond goed in kaart te kunnen brengen, waardoor voornoemde risico’s kunnen worden geminimaliseerd, is bij de start van ieder bouwwerk een gedegen grondonderzoek noodzakelijk.

De methoden voor grondonderzoek 

Grondonderzoek start veelal met het uitvoeren van sonderingen en boringen.

Deze video geeft een impressie van het meest gebruikte materieel waarover SOCOTEC Geotechnics beschikt om grondonderzoek uit te voeren.
Voor een volledig overzicht van het materieel waarover SOCOTEC Geotechnics beschikt, wordt verwezen naar de materieelpagina.

Sonderen is een snelle, goedkope en betrouwbare methodiek om inzicht te krijgen in de opbouw en draagkracht van de ondergrond. Door het uitvoeren van boringen kan meer inzicht worden verkregen in de samenstelling van de diverse grondlagen, waarbij eventueel ook (ongeroerde) bodemmonsters kunnen worden genomen voor geotechnisch laboratoriumonderzoek.

Het belang van grondonderzoek met kostenbesparingen als gevolg

De kosten van een dergelijk onderzoek zijn meestal maar een fractie van de totale bouwkosten (minder dan 0,5%). Ook hier geldt dat besparingen aan de voorkant vaak leiden tot een zwaarder geotechnisch ontwerp of een langere uitvoeringsduur of hoge onvoorziene kosten tijdens de uitvoering.

Overleg in een vroeg stadium van een bouwproject met een van onze geotechnische adviseursis daarom essentieel. Nog vóór de uitvoering van een onderzoek kunnen we al inzicht geven in de te verwachten grondopbouw en mogelijke risico’s, gebruikmakend van openbare data maar met name ook ons eigen sondeer- en boorarchief met ca. 1 miljoen onderzoekpunten.

Neem contact op met

Jos Duitsman

Hoofd Bedrijfsbureau

Hoofd Bedrijfsbureau

Jos.duitsman@socotec-geotechnics.nl +31 499 729926
Emiel Steenberghe

Emiel Steenberghe

Accountmanager

Accountmanager

emiel.steenberghe@socotec-geotechnics.nl +31182729208

Vroegtijdige onderkenning van mogelijke knelpunten bespaart kosten en voorkomt vertragingen. Door een gedegen onderzoek uit te voeren kan een optimaal geotechnisch ontwerp worden gemaakt, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de optredende belastingen en de kosten, maar ook met de risico’s naar de omgeving.
We kunnen het ontwerp ook optimaliseren voor wat betreft CO2 en stikstof uitstoot. Het betonverbruik, een maat voor CO2 en stikstof uitstoot, van een langere slanke funderingspaal kan bijvoorbeeld geringer zijn dan van een korte funderingspaal met een forse schachtafmeting. We kunnen de mate van uitstoot van diverse funderingsoplossingen inzichtelijk maken, wat de aanvraag een omgevingsvergunning wellicht eenvoudiger maakt.

Sonderen

Sonderen is in beginsel een snelle, goedkope en betrouwbare methodiek om inzicht te krijgen in de opbouw en draagkracht van de ondergrond. Het voordeel van deze techniek is dat deze Europees (en feitelijk ook wereldwijd) is genormeerd. Niet alleen de te gebruiken apparatuur, maar ook de uitvoeringswijze. Het resultaat is eenduidig, nauwkeurig, reproduceerbaar en kent geen menselijke interpretatie (zoals dat wel het geval is bij een boring).

Tijdens het uitvoeren van een standaard sondering wordt een kegelvormig meetlichaam (conus) via stangen de grond ingedrukt door gebruik te maken van een bijvoorbeeld een vrachtwagen als tegendruk. De conus meet feitelijk de mechanische weerstand van de grond tijdens het penetreren van de diverse bodemlagen. Uit het resultaat van de meting, een sondeergrafiek, kan de bodemopbouw worden afgeleid en zijn lagen met hoge (zand, grind) en lage (klei, veen, silt) weerstand zichtbaar.

Tijdens het sonderen kan niet alleen de conusweerstand worden gemeten, maar ook de plaatselijke wrijving (kleef), de waterspanning, de geleidbaarheid, de temperatuur, etc. De parameters die uiteindelijk worden gemeten zijn afhankelijk van het type onderzoek dat gewenst is. Zo is de relatie tussen de conusweerstand en de plaatselijke wrijving (het wrijvingsgetal) een duidelijke indicatie voor de grondsoort. Indien tevens de waterspanning wordt gemeten wordt in niet cohesieve grondsoorten ook inzicht verkregen in de heersende waterdruk op een bepaalde diepte. Met een waterspanningssondering wordt bovendien inzicht gekregen in de aanwezigheid van dunne waterremmende cohesieve stoorlaagjes (klei of veen) in een watervoerend pakket.

Met een magnetometerssondering kunnen we bijvoorbeeld ontplofbare oorlogsresten (NGE) worden opgespoord, maar kan bijvoorbeeld ook de lengte van een damwand of funderingspaal worden bepaald.

Met een HPT-sondering (Hydraulic Profiling Tool) kan een continu doorlatendheidsprofiel worden gegeneerd van de ondergond.

SOCOTEC Geotechnics voert diverse typen sonderingen uit, zoals sonderingen met waterspannings- en/of kleefmeting, slagsonderingen, seismische sonderingen, sonderingen met geleidbaarheidmeting, maar ook bovengenoemde magnetometersonderingen en HPT-sonderingen etc. Elk type met haar eigen specifiek onderzoeksdoel.

Boren

Om een goede indruk te krijgen van de opbouw ondergrond worden naast sonderingen ook altijd boringen uitgevoerd. Door het uitvoeren van boringen kan meer inzicht worden verkregen in de samenstelling van de diverse grondlagen, waarbij eventueel ook bodemmonster kunnen worden genomen voor geotechnisch laboratoriumonderzoek, peilbuizen kunnen worden geplaatst of boorgatmetingen kunnen worden uitgevoerd.

Bij boringen die worden uitgevoerd binnen het kader van een geotechnisch onderzoek worden normaliter geroerde en ongeroerde bodemmonsters genomen. De diepte waarop dit gebeurd wordt afgestemd op de eerder gemaakte sonderingen. De mechanische eigenschappen van de bodemmonsters kunnen in ons geotechnisch laboratorium worden bepaald door classificatie- en sterkte- en deformatieproeven. Deze eigenschappen zijn van belang voor het geotechnisch ontwerp van ondermeer. funderingen van gebouwen, bouwputten, bemalingen, dijkversterkingen en infrastructurele projecten.

Boringen kunnen handmatig of mechanisch worden uitgevoerd, met hun eigen specifieke toepassingsgebied.

Heeft u interesse in onze dienst ? Neem contact met ons op

Stel hier uw vraag
Jos.duitsman@socotec-geotechnics.nl

Neem contact op met

Jos Duitsman

Hoofd Bedrijfsbureau

Hoofd Bedrijfsbureau

Jos.duitsman@socotec-geotechnics.nl +31 499 729926
Emiel Steenberghe

Emiel Steenberghe

Accountmanager

Accountmanager

emiel.steenberghe@socotec-geotechnics.nl +31182729208