Funderingsonderzoek is zinsvol bij die panden waar een vermoeden bestaat van het slecht functioneren van de fundering. In andere gevallen kan een funderingsonderzoek noodzakelijk zijn om te bepalen of bouwkundige wijzigingen van een pand/object mogelijk zijn. 

Bij een dergelijk onderzoek worden op verschillende punten de fundering vrijgegraven en worden aanvullende metingen uitgevoerd om de huidige bouwkundige staat van het pand/object vast te leggen. 

SOCOTEC is dé deskundige partij voor onderzoeken naar status van de fundering van uw woning of pand bij zowel funderingen op (houten) palen als funderingen op ‘staal’ (ondiepe funderingen). Funderingsonderzoeken worden uitgevoerd bij reeds opgetreden schade (scheefstand / scheurvorming) of om inzicht te krijgen van de status van een fundering zonder dat sprake is van schade. Bijvoorbeeld voorafgaand aan een (nieuw) bouwproject om de funderingswijze te kunnen bepalen. 

Schade bij funderingen op palen worden bij houten palen meestal veroorzaakt door paalrot / houtrot of door een belastingtoename door negatieve kleef. Bij funderingen op betonpalen komt minder vaak schade voor. Toch kan ook hier schade ontstaan door bijvoorbeeld een paalpuntniveau in een minder draagkrachtige laag.   

Bij funderingen op staal kan schade ontstaan indien gefundeerd is op een onvoldoende draagkrachtige laag of door een verlaagde grondwaterstand door lokale onttrekkingen of een er lagen grondwaterstand door droogte.   

Neem contact op met

ing. Henk Bardoel

Afdelingshoofd Geo-Monitoring

Afdelingshoofd Geo-Monitoring

Henk.bardoel@socotec-geotechnics.nl +31 499 471792

Ir. Ben van der Kwaak, NIVRE re

Manager Bouw & Techniek

Manager Bouw & Techniek

b.vd.kwaak@hanselman.nl +31 6 10050480

Bij reeds opgetreden schade wordt onderzoek uitgevoerd om een uitspraak te kunnen doen over de mogelijke oorzaak en nog belangrijker advies geven over de mogelijkheden van funderingsherstel.  

Bij onderzoeken waar nog geen schade is ontstaat gaat het meestal om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de bestaande fundering om bijvoorbeeld inzicht te krijgen in de kans op het ontstaan van toekomstige schade of bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het extra belasten van de fundering. 

Wij voeren funderingsonderzoeken uit conform de door F3O SBRCURnet vastgestelde richtlijnen ‘Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen’ en ‘Onderzoek en beoordeling van funderingen op staal’ . 

Vanwege de jarenlange ervaring en aangetoonde kwaliteit is SOCOTEC als één van de weinige ingenieursbureaus geaccrediteerd via het KCAF

Tevens is SOCOTEC geselecteerd om veelvuldig onderzoek uit te voeren in het kader van de funderingsschades door gaswinning in Groningen. Een langdurend conflict tussen de bewoners en de Nederlandse overheid, waarbij de onderzoeken van SOCOTEC moeten bijdrage aan het vinden van de juiste oplossing.  

Onderzoek naar funderingsproblematiek

Naar schatting zijn er in Nederland 400.000 woningen op houten palen die met funderingsproblemen te maken kunnen gaan krijgen, bleek uit onderzoek van ingenieursbureau Deltares uit 2012. Daarnaast zijn er ook circa 150.000 op staal gefundeerde huizen die mogelijk moeten worden hersteld. De oorzaak ligt niet alleen bij veroudering van de fundering. Ook klimaateffecten zoals verdroging hebben hun uitwerking op de palen, met de droogteperiode van deze zomer als meest recent voorbeeld. De onderzoeksresultaten zijn nu al enige tijd binnen, maar een integrale aanpak voor het probleem ontbrak nog. Dat terwijl zo’n 550.000 woningen in Nederland mogelijk niet ‘Future Proof’ zijn. Deze problemen komen direct op het bordje van de woningcorporaties, zoals Woonstad Rotterdam, en particuliere eigenaren terecht. Dit zorgde de afgelopen 3 jaar voor zo’n 1000 klachten uit 70 gemeenten bij stichting KCAF.  

Op basis van deze klachten worden de funderingen onderzocht. Als resultaat van dit (conditie) onderzoek worden de huizen veilig bevonden (‘code groen’) of vereisen op korte termijn actie (‘code rood’). Het tussengebied, ‘code oranje’, heeft een handhavingstermijn van 5 tot 20 jaar. Door de lastige voorspelbaarheid van de levensduur en de investering die met herstel gemoeid gaat (soms wel 50.000-100.000 euro per woning; een enorme last voor corporaties), moest er een integrale aanpak voor de “Code Oranje” woningen komen. 

funderingsonderzoek

Om deze woningen te monitoren is in een unieke samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven, een strategie uitgestippeld om deze woningen door middel van sensoren te monitoren. KCAF, de woningcorporaties, eigenaren en de Hanselman Groep werken samen om deze sensoren te installeren. Echter door de betrokkenheid van vele verschillende actoren die de data real time willen inzien en gebruiken, moest een nieuwe manier gevonden worden om deze data te ontsluiten. Om deze reden werden de handen ineen geslagen met Oudeman.io en Packhunt.io als respectievelijk hardware en software partijen. Samen is de benodigde infrastructuur opgezet om de data uit het veld naar de cloud te versturen en via een interactief portal te communiceren naar de betrokken partijen. Dit portal geeft niet alleen de data weer, maar waarschuwt ook als er problemen verwacht worden. Om ten slotte beslissingen te kunnen nemen over de verzamelde data: ‘Wanneer wordt er ingegrepen?’ is in samenwerking met de TU Delft een wetenschapsraad opgericht, die zich over de data buigt en advies uitbrengt over de gemonitorde woningen.  

Op deze wijze wordt bekeken hoe de objecten ervoor staan, welke trends zij vertonen en wordt er gewaarschuwd als er ingegrepen dient te worden. Hierdoor worden investeringsbeslissingen inzichtelijker, de levensduur verlengd en bewoners ontzorgd. Dienaangaande kan elk object (zowel woningen als infrastructuur) worden voorzien van sensoren zodat deze “Code Oranje” objecten weer ‘Future Proof’ zijn. 

Meer weten over onze Diensten ? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
Henk.bardoel@socotec-geotechnics.nl

Neem contact op met

ing. Henk Bardoel

Afdelingshoofd Geo-Monitoring

Afdelingshoofd Geo-Monitoring

Henk.bardoel@socotec-geotechnics.nl +31 499 471792

Ir. Ben van der Kwaak, NIVRE re

Manager Bouw & Techniek

Manager Bouw & Techniek

b.vd.kwaak@hanselman.nl +31 6 10050480