’Een (ver) bouwproject is vrijwel nooit zonder risico’s. Vanuit de wet- en regelgeving is het nodig om het werk te monitoren. Met deze monitoring worden de risico’s van het (ver) bouwproces beheersbaar gemaakt voor de omgeving en in het geval van claims.  Het meten van trillingen door SOCOTEC gebeurt volgens de KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 5023 – “Het meten van trillingen” en de geluidmeters van SOCOTEC voldoen aan de eisen gesteld in de NEN-61672, Klasse 1. 

Het voordeel van het monitoren van de omgeving is dat de aannemer risico gestuurd het werk kan uitvoeren. Daarnaast is deze data van groot belang voor de eventuele afwikkeling van schadeclaims.

Trillingsmeting

Bij vrijwel alle projecten worden werkzaamheden uitgevoerd waarbij trillingen vrijkomen. Ook zorgt zwaar transport voor nodige trillingen welke schade kunnen veroorzaken in de omgeving. De intensiteit van de trillingen zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals :

 • Type werkzaamheden (heiwerkzaamheden, boorwerkzaamheden, sloopwerkzaamheden, bemaling etc.)
 • Type transport en materieel (vrachtwagens, trilplaten, heimachines, sloopmaterieel etc.)
 • Type ondergrond en infrastructuur (bodemopbouw en bodemgesteldheid, klinker- of asfaltverharding etc.)
 • Afstand van de trillingsbron tot de belendingen en objecten in de omgeving

Neem contact op met

Frits (G).A. Eppink

Vakgroep Coordinator Accountteam

Vakgroep Coordinator Accountteam

f.eppink@hanselman.nl +31 264 420460

Ir. Ben van der Kwaak, NIVRE re

Manager Bouw & Techniek

Manager Bouw & Techniek

b.vd.kwaak@hanselman.nl +31 6 10050480

SOCOTEC voert haar trillingsmetingen uit conform de BRL 5023 beoordelingsrichtlijn. Het meten volgens KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 5023 – “Het meten van trillingen” betekent dat alle metingen conform de hoogste kwaliteitsnormen worden uitgevoerd. De apparatuur wordt jaarlijks gekalibreerd. Een derde officiële partij toetst en keurt de uitgevoerde metingen. Voor opdrachtgevers betekent dit zekerheid en een kwalitatief goed en betrouwbaar product. 

Geluidsmeting

Tijdens binnenstedelijke bouwactiviteiten wordt de omgeving blootgesteld aan bouwgeluid. Dit geluid kan hinder veroorzaken bij de omgeving, denk aan woningen, scholen en bedrijven. In Nederland mag er gedurende een bepaalde periode maar een bepaald aantal decibellen aan bouwgeluid worden veroorzaakt. Ook staat er in het bouwbesluit aangegeven dat er een geluidsmeting moet worden uitgevoerd bij binnenstedelijke bouwactiviteiten.

SOCOTEC heeft geavanceerde geluidsmeters in bezit, die het geluidsniveau registreren. Deze meters voldoen aan de eisen gesteld in de NEN-61672, Klasse 1.

Onze metingen worden uitgevoerd conform de richtlijnen van de Circulaire Bouwlawaai 2010.

Deformatiemeting

Bij de meeste bouw- en-/of sloopprojecten bestaat een risico dat er zettingen optreden van belendingen en objecten in de omgeving, binnen het invloedsgebied van de werkzaamheden. Deze zettingen kunnen ontstaan door bijvoorbeeld de invloed van trillingen vanuit de werkzaamheden, ontgraving nabij bestaande belendingen  of het toepassen van bemaling op de projectlocatie. Zettingen in de omgeving kunnen grote, negatieve gevolgen hebben zoals schade aan belendingen en objecten.

SOCOTEC heeft de mogelijkheid doormiddel van verschillende type deformatiemetingen de zettingen in de omgeving te monitoren. Zowel handmatig als continue.

Een hoogtemeting is een meting van de omliggende bebouwing en/of infrastructuur in de Z-richting ten opzichte van NAP. Vooraf aan het werk wordt een enkele of dubbele nulmeting uitgevoerd, die dient als uitgangswaarde. Hierdoor kunnen tijdens – of na afloop van – de werkzaamheden eventuele afwijkingen ten opzichte van dit nulpunt achterhaald worden door de meting te herhalen. Zo kan geconstateerd worden of er zettingen zijn opgetreden.

Tijdens werkzaamheden aan of nabij een kade, funderingsherstel, werkzaamheden nabij sporen of tijdens ontgravingen, bestaan er risico’s op zettingen. Om mogelijke vervormingen van deze objecten te monitoren kan SOCOTEC een XYZ-meting uitvoeren. Deze meting bestaat uit het plaatsen en inmeten van meetmerken (bijvoorbeeld stickers of prisma’s) aan de te monitoren panden/objecten. Vanuit een lokaal coördinatenstelsel of het landelijke coördinatenstelsel (Rijks Driehoek) worden de meetmerken door middel van een total station in een x-y-z-coördinaat ingemeten.

Surroundings Monitoring

 • christiaan-mulder-thumbnail-video

Titel

Label

   Voor meer geotechnisch gerelateerde monitoringsdiensten, omgeving-, bouwplaats- en grondwatermonitoring :

  Inclinometing

  Het komt regelmatig voor dat onze opdrachtgevers een project in uitvoering hebben waarbij een bouwkuip wordt gerealiseerd. In de meeste gevallen worden deze bouwkuipen vormgegeven door het aanbrengen van damwanden. Horizontale verplaatsingen en uitbuigingen van de damwand kunnen grote, negatieve gevolgen hebben voor de bouwkuip, maar ook voor de omgeving.

  SOCOTEC voert de inclinometingen uit door een digitale inclinometer, via de inclinobuizen op diepte te brengen. Tot een diepte van 20 meter kunnen verplaatsen worden vastgesteld en geregistreerd.

  Peilbuismeting

  Bij veel projecten komt het voor dat onze opdrachtgevers grond moeten uitgraven en-/of grondwater moeten onttrekken (bemaling). Het is belangrijk dat het grondwaterpeil stabiel blijft, want bij teveel schommelingen kan dit nadelige gevolgen hebben voor de omgeving. Voorbeelden zijn verzakkingen, schimmels, opdrijving, schade en vervormingen van de fundering van een gebouw.

  Een peilbuismeting kan worden verricht om de invloed van de toe te passen bemaling op de omgeving te controleren en te monitoren of om te controleren of de toegepaste wanden en horizontale bodemafsluiting op het diepste punt van de bouwkuip voldoende waterremmend zijn tijdens het onttrekken van het grondwater binnen de bouwkuip.

  Onze meetsystemen

  Glasvezelmonitoring is met name intéressant om in te zetten bij langdurige projecten of langdurig onderzoek naar verplaatsingen/vervormingen van objecten, constructies of overige onderdelen.

  De glasvezelmonitoring is er op gebaseerd dat lengteverandering van een glasvezel tot gevolg heeft dat de eigenschappen van licht veranderen als dit door de vezel heen gaat of weerkaatst wordt.

  Tijdens de bouw kan glasvezelmonitoring worden ingezet om het gedrag van constructies in kaart te brengen. Daarnaast kan glasvezelmonitoring ingezet worden over zeer lange, infrastructurele trajecten om, gedurende een langere période vervormingen in kaart te brengen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan lange spoortrajecten, kadeconstructie, brugconstructies, maar ook in de energiesector inzake de monitoring van kabels en leidingen.

  Tijdens het uitvoeren van een glasvezelmonitoring, kunnen de volgende parameters worden gemeten : Temperatuur, Rek, Kracht, Trillingen, Vervorming, Verplaatsing.

  Door de inzet van tiltmeters kan op een kosteneffectieve manier volcontinu een eventuele hoekverdraaiing (tilt) van een pand of constructie worden gevolgd.

  De tiltsensoren meten de tilt in zowel X als Y richting. Daarnaast zijn de sensoren uitgerust met een temperatuursensor. De sensoren hebben een nauwkeurigheid van 0,05° en de meetdata is inzichtelijk middels een online portal.

  Bij minder risicovolle werkzaamheden, waarbij de grondwaterstand niet continue gemonitord dient te worden, biedt SOCOTEC een handmatige peilbuismeting aan. In de reeds aanwezige, of nader aan te brengen peilbuizen laat de meetexpert van SOCOTEC een peillint zakken. Op deze wijze kan de grondwaterstand eenvoudig worden vastgesteld. Dit betreft de nulmeting.

  Bij complexe en risicovolle werkzaamheden (bijvoorbeeld binnenstedelijk) is het vaak noodzakelijk om de grondwaterstand continue te monitoren. In de reeds aanwezige, of nader aan te brengen peilbuizen worden automatische meters aangebracht. Deze meters zorgen meermaals per dag voor een update inzake de grondwaterstand. Deze resultaten zijn continue inzichtelijk in een online platform. Op deze wijze kan de opdrachtgever adequaat reageren indien de grondwaterstand veranderd. 

  Als aannemer heb je bij ieder project te maken met een omgeving. In deze omgeving staan in de meeste gevallen belendingen en objecten, waar altijd bestaande scheuren aanwezig zijn. Bijvoorbeeld in het metsel- of stucwerk van woningen. Om discussies en claims van bewoners te voorkomen, kan een aannemer ervoor kiezen om scheurwijdtemeters in te zetten, voorafgaand aan de risicovolle werkzaamheden.

  SOCOTEC heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van zowel handmatige- als automatische scheurwijdtemeters en hebben hierdoor al veel discussies voorkomen.

  Bij kritische scheuren of langdurige projecten kan ook de automatische scheurwijdtemeter worden toegepast. De Ellitrack-L kan met een resolutie van 0.0061 mm de breedte van een scheur in metselwerk of constructiedeel van een gebouw of kunstwerk meten. De metingen kunnen met een instelbaar ritme worden opgeslagen en met een eveneens instelbare regelmaat naar een web-portal (ElliTrack.nl) worden gestuurd. Op dit portal kan een grafiek van de gemeten gegevens worden bekeken en kunnen de gemeten gegevens worden gedownload. Er kunnen alarmgrenzen worden ingesteld en bij overschrijding van de grenzen kan een e-mail of SMS bericht worden verstuurd. Het bereik van de sensor is standaard 25 mm. Er kunnen maximaal 2 sensoren worden aangesloten.

  omgevingsmonitoring

  Handmatige scheurwijdtemeter 

  Door het uitvoeren van werkzaamheden waarbij trillingen vrijkomen, bestaat er een risico dat bestaande scheuren in- of aan woningen groter of wijder worden. Dit kan simpel gemonitord worden door het plaatsen van een scheurwijdtemeter. De expert constateert deze scheurvorming tijdens het uitvoeren van de bouwkundige opname en plaatst, in overleg met de opdrachtgever een scheurwijdtemeter over de scheur. Na het plaatsen van de scheurwijdtemeter zal er een foto worden gemaakt als 0-situatie. Bij eventuele vervolgopnames of klachten van de bewoners zullen wij de scheurvorming opnieuw beoordelen en aan de hand van een nieuwe foto het mogelijke verschil vaststellen. Deze data kan worden gebruikt bij het uitvoeren van een causaliteitsonderzoek. 

  omgevingsmonitoring

  Meer weten over onze Diensten ? Neem contact met ons op

  Neem contact met ons op
  f.eppink@hanselman.nl

  Neem contact op met

  Frits (G).A. Eppink

  Vakgroep Coordinator Accountteam

  Vakgroep Coordinator Accountteam

  f.eppink@hanselman.nl +31 264 420460

  Ir. Ben van der Kwaak, NIVRE re

  Manager Bouw & Techniek

  Manager Bouw & Techniek

  b.vd.kwaak@hanselman.nl +31 6 10050480