BELANGRIJKE INFORMATIE

Projectnaam: Dijkversterking Rijnkade Arnhem (Onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP))

Datum: 2023-2025

Opdrachtgever: Bouwcombinatie Samen (Van der Ven, Ballast Nedam, Hakkers)

Locatie: Arnhem

Omvang : 2023-2025

Projectfilm:

Neem contact op met

Christiaan E. Mulder NIVRE-re

Adviseur Metingen

Adviseur Metingen

c.mulder@hanselman.nl +31 6 20959411

SAMENVATTING VAN HET PROJECT

In oktober 2023 is Bouwcombinatie Samen (Van de Ven, Ballast Nedam en Hakkers) gestart met het versterken van de dijk en kademuur in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Arnhem, zodat de Rijnkade voldoet aan de toekomstige klimaat- en hoogwaterscenario’s. Ook de kade, de trappen en hellingen van de kade worden aangepast, zodat er meer ruimte komt voor ontmoetingsplekken, horeca en wandelaars. Het project is naar verwachting in 2025 klaar.

De Rijnkade loopt aan de zuidzijde van de binnenstad, ongeveer 100 meter bovenstrooms van de John Frostbrug tot ongeveer 400 meter benedenstrooms van de Nelson Mandelabrug.

Vooruitlopend op het project heeft SOCOTEC Riskmanagement & Claims in opdracht van Bouwcombinatie Samen een geluids en trillingspredictie opgesteld evenals een monitoringsplan.

OMSCHRIJVING VAN HET PROJECT

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden (sloop bestaande kade en aanbrengen damwanden) heeft SOCOTEC Riskmanagement & Claims een uitgebreide bouwkundige opname (zowel buiten als binnen) van de belendingen uitgevoerd volgens de normen van het NIVRE (Nederlands Instituut voor Register Experts) en BRL-5024.

Om eventuele verzakkingen / verplaatsingen in z-richting van de belendingen te monitoren tijdens de werkzaamheden, zijn vóór aanvang van deze werkzaamheden bij de panden en infrastructuur voldoende meetmerken aangebracht en is een representatieve

0-hoogtemeting uitgevoerd. Gedurende het project worden er herhalingsmetingen  uitgevoerd.

Door het aanbrengen van de damwanden, de graafwerkzaamheden voor de rioleringswerkzaamheden en het bijbehorende bouwverkeer worden de omliggende panden blootgesteld aan trillingen. Om te kunnen achterhalen of de trillingen onder de door de SBR-A richtlijn vastgestelde grenswaarde blijven, heeft SOCOTEC Riskmanagement & Claims een trillingsmeting uitgevoerd met kwalitatief hoogwaardige trillingsmeters voorzien van een GEOFOON.

Volgens het bouwbesluit moet tijdens alle binnenstedelijke projecten worden aangetoond dat de grenswaarde voor bouwlawaai niet wordt overschreven. Om te bepalen of de geluidsbelasting, veroorzaakt doorwerkzaamheden, binnen de eisen van het bouwbesluit blijven, wordt het geluid tijdens deze werkzaamheden gemeten, geregistreerd en beoordeeld. Deze gegevens dienen als bewijs voor het voldoen aan de vergunningsnorm. De geluidsmeting is door SOCOTEC Riskmanagement & Claims uitgevoerd volgens de richtlijnen van de Circulaire Bouwlawaai 2012 met Klasse 1 geluidsmeters

Wil je meer weten over dit project ? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
c.mulder@hanselman.nl