In Nederland leven wij onbezorgd en veilig in een deltagebied achter onze dijken, duinen en stormvloedkeringen.

Bijna twee derde van ons land ligt onder de zeespiegel, waarbij in het westen de zee dreigt en vanuit het oosten en zuiden soms grote hoeveelheden water via de rivieren worden aangevoerd. Zonder goede bescherming treden zij regelmatig buiten hun oevers.

Ook schoon en voldoende water hebben we dagelijks nodig, op het juiste moment en op de juiste plaats, voor natuur, scheepvaart, landbouw, industrie, drinkwater, energievoorziening, recreatie en visserij. Achter de schermen werken vele waterbeheerders continu aan het aan- en afvoeren en de kwaliteit van water.

Ons watermanagement is in Nederland in beheer bij Rijkswaterstaat en 21 waterschappen. Samen zorgen zij onder meer voor goed waterbeheer, waterkwaliteit en waterveiligheid binnen hun eigen beheergebied. Zo wordt wateroverlast voorkomen, maar is er ook zorg voor voldoende water in periode van droogte.

Klimaatverandering en veranderend watergebruik stellen onze waterbeheerders echter voor nieuwe uitdagingen. Daarom zijn kennisontwikkeling, innovatiekracht en het samenwerkend vermogen van de waterbeheerders belangrijker dan ooit.  De ingenieurs van SOCOTEC kunnen hier de komende decennia een belangrijke bijdrage aan leveren.

Neem contact op met

Ir. Bart van Knapen

Projectmanager Waterveiligheid en Geotechniek

Projectmanager Waterveiligheid en Geotechniek

bart.van.knapen@socotec-geotechnics.nl +31 6 27884245

SOCOTEC is uw deskundige partner voor :

Advies dijkversterkingen, ontwerp en onderzoek

 • Stabiliteitsberekeningen waterkeringen
 • Toetsing en (uitvoerings)ontwerp waterkeringen
 • Beschouwing waterveiligheid voor vergunning Waterwet
 • Variantenafweging dijkverbetering
 • Uitvoeringsbegeleiding/site engineering
 • Analyse resultaten grond- en laboratoriumonderzoek- en monitoring.
 • Monitoring stijghoogtes en freatische lijn in dijken
 • Analyse bodemdaling dijken
 • Monitoring dijkvervormingen (glasvezel/ drone)
 • Denktank ontwikkeling (in-situ) proeven dijken

Advies waterbeheer

 • Ontwerp waterbergingen
 • Stabiliteit nieuwe dijken
 • Ontwerp vispassages
 • Ontwerp natuurvriendelijke oevers (NVO’s)

Advies waterkwaliteit en verzilting

 • Onderzoek zoet-zoutwaterverdeling
 • Analyse watermonsters
 • Analyse van oorsprong kwelwater

waterschappen

Waterveiligheid

In onze strijd met het water is de aaneengesloten schakel van watersystemen, waterkeringen en kunstwerken cruciaal om een waterveilige leefomgeving in een groot deel van Nederland te kunnen waarborgen. De ingenieurs van SOCOTEC dragen hier met onderzoek en advies dagelijks aan bij.

De ingenieurs van SOCOTEC voeren al decennia lang geotechnische onderzoeken uit om de bodemopbouw en sterkte van waterkeringen in heel Nederland in beeld te brengen. Via deze weg is er met alle waterschappen in Nederland ook goed contact. Bij veel waterschappen heeft SOCOTEC  raamovereenkomsten afgesloten voor de uitvoering van grond- en laboratoriumonderzoek.

Meer dan grondonderzoek!

Het gericht inwinnen van kennis over waterkeringen is de eerste stap in een goede beoordeling van waterkeringen. De ingenieurs van SOCOTEC zetten hun kennis en ervaring de komende jaren in voor de ontwikkeling van nieuwe onderzoekstechnieken waarmee op onderscheidende wijze ook advies kan worden gegeven. Samenwerking met partners (waterschappen, ingenieursbureaus en aannemers) is hierbij onontbeerlijk. Het geven van advies als verlengstuk van het onderzoek maakt SOCOTEC ook op het gebied van waterveiligheid flexibel inzetbaar voor gerichte vraagstukken.

Wenst u begeleiding in de sector waterveiligheid? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
bart.van.knapen@socotec-geotechnics.nl

Neem contact op met

Ir. Bart van Knapen

Projectmanager Waterveiligheid en Geotechniek

Projectmanager Waterveiligheid en Geotechniek

bart.van.knapen@socotec-geotechnics.nl +31 6 27884245