Belangrijke Informatie 

Projectnaam: Energieadvies en opstellen MJOP VvE Gijzelaarslaan

Datum: 02-05-2024

Opdrachtgever: PandGarant

Locatie: Gijzelaarslaan Groningen

Omvang : 18 appartementen

 

Samentvatting Van Het Project

Voor het VvE complex aan de Gijzelaarslaan te Groningen hebben we recentelijk een Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan (DMJOP) opgeleverd. De VvE (Vereniging van eigenaren) wilde inzicht in de conditie en onderhoudskosten van het complex, maar ook in de te nemen maatregelen om te verduurzamen.

Door het opstellen van een DMJOP is het mogelijk om de kwaliteit van het complex te bewaken en onderhoudswerkzaamheden te monitoren dan wel te controleren of deze voldoen. Daarnaast kan de VvE toetsen of de uitgevoerde maatregelen op termijn hebben geleid tot de beoogde conditie.

Pandgarant heeft SOCOTEC benaderd om deze opdracht uit te voeren. Voor deze opdracht hebben we expertise binnen de verschillende werkmaatschappijen binnen SOCOTEC gebundeld. Dit heeft geresulteerd tot een gedegen eindproduct, waarmee de VvE de aankomende jaren mee aan de slag kan.

Omschrijving Van Het Project

Om te kunnen komen tot een DMJOP heeft er voor het meerjarenonderhoudsplan een conditiemeting plaatsgevonden volgens NEN 2767. Deze meting vormt de basis voor een MJOP. Hierbij wordt getoetst wat de fysieke kwaliteit is van de bouw- en installatiedelen van het complex. Voor het afgeven van een gedegen energie prestatie advies (EPA) hebben we interviews afgenomen bij bewoners van het VvE complex. Hiermee werd inzage verkregen in de wensen en klachten aangaande de bestaande situatie. Daarnaast is het complex deskundig geïnspecteerd, hebben we bouwtekeningen bestudeerd en alle benodigde gegevens in een geattesteerd softwareprogramma ingebracht. Ook is de energetische prestatie van de huidige situatie geanalyseerd.

Neem contact op met

Roan van der Veen

Bouwfysisch-, EP-adviseur & thermograaf

Bouwfysisch-, EP-adviseur & thermograaf

roan@invent.nl

Vervolgens is er een energie prestatie advies opgesteld, waarin de volgende pakketten zijn opgenomen:

Waarbij de focus ligt op het ‘laaghangend fruit’ op het gebied van energiebesparing. Waarbij de investeringskosten relatief laag zijn en de terugverdientijd kort is in vergelijking met de overige twee pakketten.

Vormt een tussenstap naar gasloos wonen. Door de maatregelen die in dit pakket zijn opgenomen, wordt verwacht dat het gasverbruik aanzienlijk daalt. Dit draagt bij aan de vermindering van de ecologische impact van een gebouw.

Omvat een volledige gasloze benadering van energievoorziening voor de VvE. Dit pakket brengt dan ook de hoogste initiële investeringskosten met zich mee, maar biedt op lange termijn grote voordelen op het gebied van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.

Plan energie Maintenance

De Gemeente Groningen heeft een uitgebreide strategie om wooncomplexen te verduurzamen. Hiervoor stelt zij verschillende subsidies beschikbaar. Tijdens dit proces is ook tweemaal een subsidie aangevraagd. De eerste subsidie kwam ten goede aan het oriëntatieproces om te komen tot een DMJOP. De tweede subsidie wordt ingezet om de energiebesparende maatregelen te kunnen treffen. Bepaalde maatregelen kunnen uitgevoerd worden door de VvE, maar een aantal maatregelen moeten de bewoners zelf uitvoeren. Denk hierbij aan het vervangen van de beglazing.

De Gemeente Groningen zet sterk in op zowel financiële ondersteuning als informatieve begeleiding om haar bewoners te helpen bij het verduurzamen van woningen. Door deze gecombineerde aanpak hoopt de gemeente het wooncomfort te verbeteren en een steentje bij te dragen aan een duurzamere toekomst.

De opdrachtgever Pandgarant heeft hier dan ook op ingespeeld en hierin nauw samengewerkt met SOCOTEC om te komen tot het DJMOP. In de aankomende tijd wordt op basis van het maatwerkadvies een aantal keuzes gemaakt door de VvE, om vervolgens te kunnen komen tot een definitief DMJOP. Hierna kan de VvE overgaan tot de implementatie van de voorgestelde verduurzaamingsmaatregelen.

Wilt u meer informatie over onze referentieprojecten ? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op
roan@invent.nl