De geotechnisch adviseurs bij SOCOTEC verzorgen een breed spectrum aan geotechnisch advies en voeren geotechnisch onderzoek uit..

Met een goede basis aan theoretische kennis, in combinatie met veel praktijkervaring en een praktische instelling komen we samen tot een oplossing voor uw geotechnische vraagstukken.

Onze uitgebreide kennis op het gebied van geotechniek en geohydrologie zeten we in op de volgende gebieden : 

Funderingen 

SOCOTEC verzorgd funderingsadviezen voor diverse bouwwerken, zoals woningen, bedrijfsbebouwing, hoogbouw, windturbines, logistieke centra en civiele constructies (viaducten, onderdoorgangen, bruggen, etc.).

Neem contact op met

Nico Debets

Adviseur Funderingen & Evaluaties

Adviseur Funderingen & Evaluaties

Nico.debets@socotec-geotechnics.nl +31 499 471792

Drs. Rudi de Koning

Adviseur bouwputten en bouwplaatsen & grondwaterbeheersing

Adviseur bouwputten en bouwplaatsen & grondwaterbeheersing

rudi.de.koning@socotec-geotechnics.nl +31 6 21449779

Ing. Mario Weinberg

Senior Adviseur Infrastructuur & Bouwrijp maken, Uitvoeringsbegeleiding en Waterveiligheid

Senior Adviseur Infrastructuur & Bouwrijp maken, Uitvoeringsbegeleiding en Waterveiligheid

mario.weinberg@socotec-geotechnics.nl +31 6 15062702

Op basis van geotechnisch onderzoek wordt beoordeeld welke funderingswijze het beste is voor de constructie: een paalfundering of een fundering op staal. Vervolgens wordt de draagkracht van de ondergrond bepaald met behulp van in eigen beheer ontwikkelde software. 

Naast de draagkracht van de fundering wordt ook ingegaan op de vervorming van de fundering. Afhankelijk van de situatie wordt deze analytisch berekend of indien van toepassing met meer geavanceerde software zoals D-Settlement (D-Settlement - Deltares) of Plaxis 2D dan wel 3D. 

Naast funderingsadvies voor nieuwbouw kan ook het draagvermogen worden getoetst van bestaande funderingen op staal en palen. 

Bouwputten & bouwplaatsen 

Om ondergronds te kunnen bouwen is een bouwput benodigd. SOCOTEC Geotechnics verzorgd bouwputadviezen voor diverse bouwwerken, zoals kelders, onderdoorgangen, windturbines, etc. In het bouwputadvies wordt ingegaan welke voorzieningen benodigd zijn om de ondergrondse werkzaamheden uit te kunnen voeren in het licht van de ondergrond, de constructie en de omgeving. In het bouwputadvies komen, afhankelijk van de situatie diverse onderdelen aan bod, zoals de grondkering of de taludstabiliteit, de bemaling, omgevingsbeïnvloeding, etc

Daarnaast verzorgd SOCOTEC Geotechnics ook funderingsadviezen voor verschillende typen bouwkranen

Infrastructuur en bouwrijp maken 

Bij infrastructurele werken (wegen, spoorwegen en waterkeringen) en bij bouwrijp maken wordt grondlichamen van klei en/of zand op het bestaande maaiveld gerealiseerd. Bij de aanwezigheid van cohesieve grondlagen (klei, veen en/of silt) in de ondergrond kan de aanleg van deze grondlichamen van invloed hebben op/zorgen voor: 

 • Stabiliteit van de ondergrond en het grondlichaam

 • Zettingen in de ondergrond

 • Beïnvloeding van de omgeving 

Het is gebruikelijk om voor dergelijke projecten eerst een definitief ontwerp (DO) op te stellen, Bij grote en of complexe projecten kan eventueel voorafgaand aan het DO nog eerst een voorlopig ontwerp (VO) worden opgesteld. 

Het doel van een DO is het vaststellen van de geometrische afmetingen van het ontwerp zodat na oplevering van de realisatie van het project/in de eindsituatie aan de gestelde eisen ten aanzien van bij voorbeeld stabiliteit en (oplever)hoogte wordt voldaan. 

Meestal volgt na het gereed komen van het DO het opstellen van een uitvoeringsontwerp (UO) voor de realisatie van het opgestelde ontwerp (DO). Het doel van een UO is: 

 • Voorkomen dat tijdens de uitvoering/realisatie van het project instabiliteit van de ondergrond en het grondlichaam optreedt 

 • Er voor zorgen dat bij oplevering van de realisatie van het project voldoende overhoogte wordt aangebracht zodat gedurende de levensduur voldoende hoogte aanwezig is (waterkeringen) of dat voldaan wordt aan de gestelde restzettingseis (bouwrijp maken) of aan de eisen ten aanzien van langs- en dwarsvlakheid (wegen en spoorwegen)

 • Voorzieningen dimensioneren die nodig zijn tijdens de uitvoering/realisatie van het project om de voornoemde doelen te kunnen realiseren en voorzieningen dimensioneren die ervoor zorgen dat de omgevingsbeïnvloeding als gevolg van de uitvoering/realisatie van het project de vastgestelde grenzen niet overschrijden

Aan de hand van het UO kan vervolgens een uitvoeringsplan, keuringsplan en een monitoringsplan voor de site-engineering tijdens de uitvoering/realisatie van het project worden opgesteld. 

Bij SOCOTEC kunnen wij u in alle voornoemde ontwerpfasen en met de uitvoeringsbegeleiding/site-engineering, met ca. 30 jaar respectievelijk ca. 20 jaar ervaring in voornoemde aspecten voor aannemers, rijksoverheid (Rijkswaterstaat, waterschappen en gemeenten), ingenieursbureaus en projectontwikkelaars, van dienst zijn. 

geotechnisch-geohydrologisch-advies

Onze visie op

Grondwaterbeheersing

Grondwaterbeheersing

We leven in een deltagebied, wat betekent dat het grondwater zich nooit ver beneden onze voeten bevindt. Bij werkzaamheden in de ondergrond en veranderingen van de ondergrondse situatie dient rekening te worden gehouden met het aanwezige grondwater.

 

Enkele voorbeelden zijn :

 

 1. Wanneer bijvoorbeeld moet worden gegraven voor de aanleg van een fundering of een kelder is de kans reëel dat dieper ontgraven wordt dan de heersende grondwaterstand. In dit geval is een bemaling benodigd om de grondwaterstand lokaal te verlagen en een droog en werkbaar ontgravingsvlak te creëren

 1. In veel Nederlandse steden en dorpen wordt van oudsher relatief schoon hemelwater via de riolering en de afvalwaterzuivering op snelle wijze afgevoerd naar het oppervlaktewater. Vanwege intensief ruimtegebruik, drinkwaterwinning, klimaatverandering en bescherming van natuur vraagt tevens om een duurzame wijze van omgaan met ons grondwater. Om de duurzame wijze van omgaan met hemelwater te stimuleren, is regelgeving in het leven geroepen die stimuleert hemelwater zoveel mogelijk op eigen terrein te infiltreren in de ondergrond

 1. Ondergrondse constructies in de ondergrond en grondwateronttrekkingen zullen in meer of mindere mate de stand en stroming van grondwater beïnvloeden. Indien geen mitigerende maatregelen getroffen worden, kunnen negatieve gevolgen, zoals wateroverlast of -tekort, in de omgeving optreden

Grondwaterbeheersing

We leven in een deltagebied, wat betekent dat het grondwater zich nooit ver beneden onze voeten bevindt. Bij werkzaamheden in de ondergrond en veranderingen van de ondergrondse situatie dient rekening te worden gehouden met het aanwezige grondwater.

 

Enkele voorbeelden zijn :

 

 1. Wanneer bijvoorbeeld moet worden gegraven voor de aanleg van een fundering of een kelder is de kans reëel dat dieper ontgraven wordt dan de heersende grondwaterstand. In dit geval is een bemaling benodigd om de grondwaterstand lokaal te verlagen en een droog en werkbaar ontgravingsvlak te creëren

 1. In veel Nederlandse steden en dorpen wordt van oudsher relatief schoon hemelwater via de riolering en de afvalwaterzuivering op snelle wijze afgevoerd naar het oppervlaktewater. Vanwege intensief ruimtegebruik, drinkwaterwinning, klimaatverandering en bescherming van natuur vraagt tevens om een duurzame wijze van omgaan met ons grondwater. Om de duurzame wijze van omgaan met hemelwater te stimuleren, is regelgeving in het leven geroepen die stimuleert hemelwater zoveel mogelijk op eigen terrein te infiltreren in de ondergrond

 1. Ondergrondse constructies in de ondergrond en grondwateronttrekkingen zullen in meer of mindere mate de stand en stroming van grondwater beïnvloeden. Indien geen mitigerende maatregelen getroffen worden, kunnen negatieve gevolgen, zoals wateroverlast of -tekort, in de omgeving optreden

Voor uw vraagstukken zoals omgang met grondwater en hemelwater verzorgt SOCOTEC een breed spectrum aan geohydrologisch advies. Met een goede basis aan theoretische kennis in combinatie met veel praktijkervaring en een praktische instelling komen we samen met u tot inzicht in de geohydrologie en het antwoord op uw vraag. Voor uw bemalingsadvies en omgevingsbeïnvloeding, infiltratieadvies of andere grondwater-gerelateerde vraagstukken bent u bij SOCOTEC aan het goede adres. 

SOCOTEC biedt u vanuit geohydrologisch oogpunt een totaalpakket doordat wij zelf het benodigde grond– en laboratoriumonderzoek verzorgen alsook de geotechnische monitoring

Geotechnisch- en Geohydrologisch Advies

Heeft u interesse in onze dienst ? Neem contact met ons op

Stel hier uw vraag
Nico.debets@socotec-geotechnics.nl

Neem contact op met

Nico Debets

Adviseur Funderingen & Evaluaties

Adviseur Funderingen & Evaluaties

Nico.debets@socotec-geotechnics.nl +31 499 471792

Drs. Rudi de Koning

Adviseur bouwputten en bouwplaatsen & grondwaterbeheersing

Adviseur bouwputten en bouwplaatsen & grondwaterbeheersing

rudi.de.koning@socotec-geotechnics.nl +31 6 21449779

Ing. Mario Weinberg

Senior Adviseur Infrastructuur & Bouwrijp maken, Uitvoeringsbegeleiding en Waterveiligheid

Senior Adviseur Infrastructuur & Bouwrijp maken, Uitvoeringsbegeleiding en Waterveiligheid

mario.weinberg@socotec-geotechnics.nl +31 6 15062702